ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Fibromiyalji Hastalarında Pregabalinin Kilo Alımı, Denge, Yürüme, Yorgunluk ve Uykululuk Üzerine Etkisi
The Effect of Pregabalin on Weight Gain, Balance, Gait, Fatigue and Sleepiness in Patients with Fibromyalgia
Received Date : 21 Jul 2020
Accepted Date : 02 Oct 2020
Available Online : 18 Jan 2021
Doi: 10.31609/jpmrs.2020-78190 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2021;24(1):33-7
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada 12 haftalık bir takip döneminde düşük doz pregabalinin fibromiyalji hastalarında kilo, denge, yürüyüş, yorgunluk ve uyku hâli üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Fibromiyalji tanısı alan 28 hasta çalışmaya dâhil edildi. Çalışma süresince tüm hastalar 150 mg/gün pregabalin kullandı ve 12 hafta takip edildi. Tedaviye başlamadan önce, çalışmanın 4. haftasında ve 12. haftasında ağırlık, beden kitle indeksi ölçümleri, Tinetti Denge ve Yürüme Testi, Epworth Uykululuk Ölçeği ve Yorgunluk Şiddet Ölçeği uygulandı. Bu zaman noktalarında elde edilen sonuçlar birbirleriyle karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya katılmayı kabul eden 28 hastadan 11’i çalışmadan ayrıldı. Bu hastalardan 7’sinin, ayrılma sebebi yan etkilerdi. Tedavi öncesi ölçümlere göre vücut ağırlığında tedavinin 4. haftasında (p=0,010) ve 12. haftasında (p=0,008) anlamlı artış görüldü. Ortalama ağırlık artışı başlangıca göre 4. haftada 1,5±1,8 kg ve 12. haftada 1,7±1,9 kg idi. Tedavi öncesi ve sonrası değerler karşılaştırıldığında Tinetti Denge Testi, Tinetti Yürüme Testi, Epworth Uykululuk Ölçeği ve Yorgunluk Şiddet Ölçeği sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Sonuç: Düşük doz pregabalinin fibromiyalji hastalarında kilo alımını indüklediği, yürüyüş, denge, uykululuk ve yorgunluk üzerinde önemli bir etkisi olmadığı saptanmıştır.
ABSTRACT
Objective: Our aim was to evaluate the effect of low dose pregabalin on weight, balance, gait, fatigue, and sleepiness in fibromyalgia patients in a twelve-week follow-up period in this study. Material and Methods: Twenty-eight patients with fibromyalgia diagnosis were included in the study. All patients used 150 mg/day pregabalin during the study period and they were followed for twelve weeks. Weight, body mass index measurements, Tinetti Balance and Gait Test, Epworth Sleepiness Scale, and Fatigue Severity Scale were performed prior to the treatment, at the fourth week, and at the twelfth week of the study. The results at these time points were compared. Results: Among 28 patients who accepted to participate in the study, 11 patients dropped out of the study. Seven of these patients dropped out due to adverse effects. The weight significantly increased at the 4th (p=0.010) and 12th weeks of treatment (p=0.008) compared to the pretreatment measurements. The mean weight gain was 1.5±1.8 kg at the 4th week and 1.7±1.9 kg at the 12th week compared to the baseline. There were no statistically significant differences in the parameters of the Tinetti Balance Test, Tinetti Gait Test, Epworth Sleepiness Scale, and Fatigue Severity Scale scores before and after the treatment periods. Conclusion: Low dose pregabalin induces weight gain in patients with fibromyalgia. Pregabalin does not have a significant effect on gait, balance, sleepiness, and fatigue