ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

FİBROMİYALJİ SENDROMLU BAYAN HASTALARDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU
SEXUAL DYSFUNCTION IN FEMALE PATIENTS WITH FIBROMYALGIA SYNDROME
Makale Dili: TR - Medline No: 66223
ÖZET
Bu çalışma Fibromiyalji Sendromlu (FS) bayan hastalarda cinsel problemleri, fonksiyonel dizabiliteyi, anksiyete ve depresyonu araştırmak ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırmak için yapılmıştır. Çalışmaya FS tanılı 28 evli ve sağlıklı gönüllü 18 evli kadın alındı. Cinsel işlev niteliği ve cinsel fonksiyonları değerlendirmek için Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği (GRCDÖ) kullanıldı. Hastaların klinik durumlarını ve fonksiyonel dizabilitelerini belirlemek için Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) kullanıldı. Anksiyete ve depresyon düzeylerini saptamak amacıyla Beck Anksiyete ve Beck Depresyon Ölçekleri kullanıldı. FS'li hastalarda GRCDÖ total ve alt grup skorları, Beck Ölçekleri ve FIQ değerleri kontrollerden daha yüksekti (p<0.05). Sonuç olarak FS'li hastalarda cinsel fonksiyon bozukluklarının sağlıklı kontrollerden daha fazla olduğu; bununda FS'li hastalardaki artmış anksiyete ve depresyonla ilişkili olduğu düşünülmüştür.
ABSTRACT
The study was designed to investigate the sexual problems, functional disability, anxiety and depression in female patients with fibromyalgia syndrome (FS) and to compare with that of healty controls. Twenty-eight patients who were diagnosed as female married FS and 18 healthy married control subjects were included in the study. Glombok-Rust Inventory of Sexual Satisfaction (GRISS); 28-item questionnaire was used to assess the existence and severity of sexual problems. Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) was used to show the clinical severity and functional disability of FS patients. Beck inventory was used to evaluate anxiety and depression. The total and the scores of subscales of GRISS, Beck inventory and FIQ of FS patients were higher than the control subjects (p<0.01). The results of our study FS patients have more sexual problems than healthy subjects and this finding, we think is related to increased anxiety and depression of these patients.