ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Fibromiyalji Sendromlu Hastalarda Dental Amalgam Restorasyonu Hastalık Şiddeti ile İlişkili midir?
Is Dental Amalgam Restoration Related to Disease Activity in Patients with Fibromyalgia Syndrome?
Received Date : 30 Mar 2019
Accepted Date : 20 Jan 2020
Available Online : 12 Nov 2019
Doi: 10.31609/jpmrs.2019-66270 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2020;23(1):26-31
ÖZET
Amaç: Restoratif amalgam materyali ile fibromiyalji sendromu (FMS) semptom süresinin ve şiddetinin ilişkisini araştıran çalışmaya literatürde rastlanmamıştır. Bu çalışma ile FMS süre ve şiddeti ile amalgam materyali arasındaki ilişkiyi kontrol grubu ile karşılaştırarak değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Amerikan Romatoloji Derneği 2016 revize tanı kriterlerine göre, FMS tanısı alan hastalar ile sağlıklı popülasyon çalışmaya dâhil edildi. Tüm katılımcılardan ayrıntılı anamnez alındı, ek olarak diş problemleri sorgulandı. FMS’li hastalar ek olarak fibromiyalji etki anketi ile değerlendirildi. Amalgam restoratif materyale sahip olan hasta ve sağlıklı gruba Ağız Sağlığı Etki Ölçeği kısa formu uygulandı. Bulgular: Çalışma, FMS grubunda 54, kontrol grubunda 54 sağlıklı ile tamamlandı. Kontrol grubunda %24 (n=13), FMS grubunda %62 (n=34) amalgam materyali bulunuyordu (p<0,001). Amalgam materyaline sahip olma süresi ile FMS semptomlarının süresi (r=0,77; p<0,001) ve fibromiyalji etki anketi arasında (r=0,83; p=0,00) korelasyon saptandı. FMS hastalarda amalgam materyali varlığına göre 2 gruba ayrılıp değerlendirildiğinde hastalık semptom süresi ve Fibromiyalji Etki Anketi değerlerinin amalgam materyali olanlarda daha yüksek olduğu tespit edildi (p<0,01). Sonuç: FMS hastalarında, sağlıklı populasyona göre artmış oranda amalgam restoratif materyali bulunmaktadır. Aynı zamanda, FMS’li hastalarda amalgam varlığında hastalık şiddeti artmaktadır.
ABSTRACT
Objective: There was no study investigating the assosiacition between the duration of symptoms, symptom severity of fibromyalgia syndrome (FMS) and restorative amalgam material. In this study, we aimed to evaluate the relationship between duration and severity of FMS and amalgam material in comparison with the control group. Material and Methods: The healthy population and patients with FMS which are diagnosed according to the ACR (American College of Rheumatology) 2016 revised classification criteria were included in the study. Detailed anamnesis was obtained from all participants and additional dental problems were investigated. FMS patients were evaluated with fibromyalgia impact questionnaire. Oral Health Impact Profile were applied to patients who had amalgam material. Results: The study was completed with 54 patients in the FMS group and 54 partipicates in the control group. There was 24% (n=13) amalgam material in the control group and 62% (n=34). in the FMS group (p<0.001). The duration of having amalgam material was correlated with duration of disease symptoms (r=0.77; p<0.001) and fibromyalgia impact questionnaire (r=0.83; p<0.001). When the patients with FMS were divided into two groups according to the presence of amalgam material, FMS symptom duration and fibromyalgia impact questionnaire (FIQ) values were higher in patients with dental amalgam material (p<0.01). Conclusion: In patients with FMS, dental amalgam material is present in more than healthy population, and also the severity of the disease increases in the presence of amalgam material.