ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniğinde Takip Edilen Hastalardaki Enfeksiyonlar
The Infections in Hospitalized Patients in the Physical Medicine and Rehabilitation Clinic
Received Date : 18 Apr 2013
Accepted Date : 12 Jul 2013
Makale Dili: TR
ÖZET
Amaç: Çalışmamızda kliniğimizde yatarak tedavi edilen hastalarda gözlenen enfeksiyonların neler olduğu ve hangi hasta gruplarında görüldüğü; enfeksiyona neden olan mikroorganizmalar, enfeksiyöz ajana karşı uygulanan tedaviler, enfeksiyonla birlikte görülen komorbit hastalıkların neler olduğunun belirlenmesi, aynı zamanda hastane enfeksiyonu gelişen hastaların incelenmesi hedeflenmiştir.

Yöntemler: Mayıs 2011-Mart 2013 yılları arasında hastanemiz fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniğinde yatarak takip ve tedavisi yapılan 1014 hasta dosyası retrospektif olarak taranmıştır.Enfeksiyon tanısı alan 67 hasta kaydedilmiştir. Bu hastaların demografik verileri, yatış tanıları, yapılan tetkikler, yatış süreleri , enfeksiyon tanıları, konsultasyonları, uygulanan antibiotik tedavisinin neler olduğu, kullanım süreleri ve uygulama şekilleri kaydedilmiştir. Belirtilen süreler içerisinde hastane enfeksiyon kontrol komitesi kayıtlarından hastane enfeksiyonu olarak değerlendirilen hastaların verileri de kaydedilmiştir.

Bulgular: Enfeksiyon tespit edilen 67 hastada en sık tespit edilen enfeksiyon idrar yolu enfeksiyonu olarak bulunmuştur. Üst solunum yolu enfeksiyonu ve yumuşak doku enfeksiyonları diğer sık görülen enfeksiyonlar arasındadır. İdrar yolu enfeksiyonu gelişen hastaların 30'unda daimi üriner kateterizasyon tespit edilmiştir.İdrar kültüründe en sık üreyen mikroorganizma Escherichia coli olarak bulunmuştur. Bu sürede hemipleji ve tetrapleji tanısıyla takip edilen 2 hastada hastane enfeksiyonu tespit edilmiştir.

Sonuçlar: Kalıcı üriner kateteri olan rehabilitasyon hastalarında üriner enfeksiyonlar açısından daha dikkatli olunmalıdır. Kliniğimizde hastane enfeksiyon oranlarının diğer kliniklere kıyasla daha düşük olması, hasta takiplerinde enfeksiyon kontrol komitesinin uyarılarının göz önünde bulundurulduğunu düşündürmüştür.

ABSTRACT
Objective: The objectives of this study are 1) to identify the infections in hospitalized patients in our clinic and to determine the patient groups they are observed in, 2) to identify the infectious microorganisms, the employed treatment methods and the comorbid diseases, and 3) to further examine the patients with hospital-acquired infections.

Methods: The medical records of 1014 patients who were hospitalized and monitored at the Physiotherapy and Rehabilitation Clinic between May 2011 and March 2013 were retrospectively evaluated. Sixty seven patients diagnosed with an infection were recorded. In addition, the demographic information, diagnosis, hospitalization time, infection diagnosis, consultations, the employed antibiotic treatment, its duration and its route of administration were recorded. The data of patients diagnosed with a hospital-acquired infection (according to the records of the hospital infection control committee) were also recorded.

Results: The urinary tract infection was the most frequent infection in 67 patients diagnosed with an infection. Other common infections include upper respiratory tract infections and soft tissue infections. Permanent urinary catheterization was observed in 30 patients diagnosed with urinary tract infection. Escherichia coli was the most frequent growing microorganism in the urine cultures. During this period, hospital-acquired infections were detected in 2 patients monitored with hemiplegia and tetraplegia.

Conclusion: Necessary precautions against urinary infections should be taken in case of rehabilitation patients with urinary catheters. Considering the lower incidence of infections at our clinic compared to others, we believe that the guidelines brought by the hospital's infection control committee are met during patient monitorization.