ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Genç ve Yaşlı İnmeli Hastalarda Ortez Tercihleri
The Prefer Orthotics of Young and Elderly Stroke Patients
Received Date : 08 Jun 2013
Accepted Date : 06 Oct 2013
Makale Dili: TR
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı genç ve yaşlı inmeli hastaların fonksiyonel kazanımları doğrultusunda ortez ve destek seçimini araştırmaktır.

Yöntemler: Çalışmaya 150 genç ve 150 yaşlı inmeli hasta alındı. Hastaların motor fonksiyonları Brunnstrom (BR) motor iyileşme evresiyle, ambulasyon durumları Fonksiyonel Ambulasyon Sınıflamasıyla (FAS), günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık düzeyleri Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümüyle (FBÖ) ile yatışta ve rehabilitasyon programı sonrası taburculukta değerlendirildi. Hastalarda tercih edilen ortez ve destek kullanımları kaydedildi.

Bulgular: Genç inmeli hastaların çıkış FBÖ ortalaması, yaşlı inmeli hastaların çıkış FBÖ ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti (p=0.007). Genç inmeli hastaların FBÖ kazanç ortalaması, yaşlı inmeli hastaların FBÖ kazanç ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti (p=0.003). Yaşlı inmeli hastalarda ortez ve destek kullanım oranının genç inmeli hastalardan anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulundu (p=0.004) (p=0.0001). Genç inmeli hastalarda daha çok metal AFO (ayak-ayak bileği ortezi), yaşlı inmeli hastalarda daha çok solid AFO, eklemli AFO ve ‘leaf spring' tercih edildi. Genç inmeli hastalarda daha çok tek nokta baston, yaşlı inmeli hastalarda tripot ve yürüteç tercih edildi.

Sonuçlar: Çalışmamıza göre genç inmeli hastaların yaşlı inmeli hastalardan daha fazla fonksiyonel kazançları olduğu ve yaşlı inmeli hastaların daha fazla ortez ve yardımcı araç kullandığı gözlendi.

ABSTRACT
Objective: The main purpose of this study was to determine orthosis selection and funtional status in young and elderly stroke patients via functional gain.

Methods: Our study included 150 young and 150 elderly patients with stroke. Motor functions were evaluated using Brunnstrom motor recovery staging methods in arm, hand and lower extremity; activities of daily living were evaluated by Functional Independence Measure (FIM) and ambulatory status was evaluated using Functional Ambulation Scale (FAS) baseline and at the end of the rehabilitation program. The usage of orthotics and support on patients were recorded.

Results: The FIM at discharge scores of the young patients with stroke was found to be significantly higher than the FIM at discharge scores of the elderly patients with stroke (p=0.007). The FIM gain scores of the young patients with stroke was found to be significantly higher than the FIM gain scores of the elderly patients with stroke (p=0.003). The usage of orthotic and aid device in elderly stroke patients were found to be significantly higher than the usage of orthotic and aid device in young stroke patients (p=0.004) (p=0.0001). It is preferred that metal AFO (foot-ankle orthosis) in young stroke patients and solid AFO, articulated AFO and the leaf spring in elderly stroke patients. It is preferred that single-point cane in young stroke patients and tripod and walker in elderly stroke patients.

Conclusion: According to this study,it was examined the functional gains of young stroke patients is more than the elderly sroke patients, the elderly stroke patients used more orthoses and aid device.