ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Geriatrik Hastalarda Uyku Bozuklukları ile İlişkili Faktörler ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri: Bir Rehabilitasyon Ünitesi Deneyimi
Factors Associated with Sleep Disorders in Geriatric Patients and Their Effect on Quality of Life: A Rehabilitation Unit Experience
Received Date : 25 May 2015
Accepted Date : 16 Jun 2015
Makale Dili: EN
ÖZET
Amaç: Yaşlılıkta uyku bozuklukları artmış morbidite, azalmış yaşam kalitesi, duygu durumda bozulma, dengede zorluk ve bakıcı ihtiyacının artması ile ilişkilidir. Biz bu çalışmada uyku bozuklukları ile ilişkili faktörleri saptamayı, bunların yaşam kalitesi üzerine etkilerini incelemeyi, fiziksel fonksiyon, depresyon ve psikofarmasötik alımı arasındaki ilişkileri gözlemlemeyi amaçladık.

Yöntemler: 65 yaş üstü 100 hastanın uyku durumu Medical Outcomes Study Uyku Skalası (MOS-SS) ile değerlendirildi. Geriatrik Depresyon Ölçeği, Charlson Komorbidite İndeksi ve Kısa Form-36 sağlık anketi (KF- 36) skorları ölçüldü.

Bulgular: Bireylerin %48'inde uyku bozukluğu saptandı. Uyku bozuklukları olan hastalar uyku bozukluğu olmayan hastalarla karşılaştırıldığında cinsiyet, medeni durum, yaşam şekli, mini mental test skoru, komorbidite, polifarmasi ve uyku için ilaç kullanımı açısından anlamlı bir farklılık saptanmadı. Çok değişkenli analizlerde sadece KF-36 mental sağlık skoru istatiksel olarak anlamlı saptandı.

Sonuçlar: Kötü uyku kalitesi ve yetersiz uyku yaşam kalitesinin birçok ölçütünü etkiler. Uyku problemi olan hastalarda anlamlı olarak daha düşük KF-36 mental sağlık skorları saptadık, bu durum uykunun psikolojik iyilik halinin önemli bir prediktörü olabileceğini destekleyebilir. Uyku bozukluklarının multidisipliner doğası nedeniyle, hekimler hastanın medikal ve psikiyatrik durumu açısından dikkatli olmalıdır. Uyku ile ilişkili faktörleri ve uyku ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi değerlendiren daha ileri çalışmalar gerekmektedir.

ABSTRACT
Objective: Sleep disorders in the elderly are linked to increased morbidity, decreased quality of life, impaired mood, difficulty in balance and increased need for caregivers. We aimed to determine the factors associated with sleep disorders, examine their effect on quality of life, and investigate the relationship between physical function, depression and psychopharmaceutical intake.

Methods: Sleep state of 100 patients over 65 years old were assessed with Medical Outcomes Study Sleep Scale (MOS-SS). Geriatric Depression Scale, Charlson Comorbidity Index and Short Form-36 Health Survey (SF-36) scores were measured.

Results: Sleep disorders were determined in 48% of the individuals. Patients with sleep disorders did not demonstrate a significant difference in terms of gender, marital status, way of life, mini mental test score, comorbidity, polypharmacy, and use of medications for sleep compared to patients without sleep disorders. In multivariate analysis only SF-36 mental health score was found statistically significant.

Conclusion: Poor sleep quality and inadequate sleep affect many of the measures of quality of life. We found a significantly lower SF-36 mental health scores in patients with sleep problems which may support that sleep is an important predictor of psychological well-being. Because of the multidisciplinary nature of sleep disorders, physicians should be aware of the patient's medical and psychiatric conditions. Further studies are required which examine the factors related with sleep and the relationship between sleep and quality of life.