ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Gonartrozlu Hastalarda Oral Glukozamin Sülfat Kullanımının İnsülin Rezistansı ve Lipid Profili Üzerine Etkisi
The Use of Oral Glucosamine Sulfate Effects on Insulin Resistance and Lipid Profile in Patients with Knee Osteoarthritis
Received Date : 21 Sep 2012
Accepted Date : 06 Nov 2012
Makale Dili: TR
ÖZET
Amaç: Glukozamin osteoartrit tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Randomize-plasebo kontrollü çalışmalarda glukozamin kullanımının egzersiz süresini uzattığı, ağrıyı azalttığı belirtilmiştir. Bununla birlikte glukozamin miktarının artışı hiperglisemiye, ve insülin rezistansına yol açabilir. Bu araştırmada diz osteoartriti tanısı alarak glukozamin sülfat tedavisi planlanmış olan hastalarda, glukozamin kullanımının insülin rezistansı ve serum lipid profili üzerine etkisinin gösterilmesi amaçlandı.

Yöntemler: Araştırmamıza Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran, klinik ve radyolojik değerlendirmeler sonucu diz osteoartriti tanısı almış olan ve 1500 mg/gün glukozamin sülfat tedavisi başlanması planlanan, yaş ortalamaları 54.89 (45-75) yıl olan 19 kadın gönüllü hasta dahil edildi. Hastaların tedavi öncesi ve 3 aylık tedavi sonrası serum açlık kan şekeri, insülin, HbA1C, total kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, trigliserid düzeyleri ölçüldü ve insülin rezistansını belirlemede kullanılan HOMA-IR (homeostasis of model assesment of insulin sensitivity) indeksleri hesaplandı.

Bulgular: Hastaların tedavi öncesi açlık kan şekeri, insülin, HOMA-IR değerleri ile tedavi sonrası değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (sırasıyla p1=0.523, p2=0.494, p3=0,481). Tedavi öncesi ve sonrası serum lipid profiline bakıldığında ise total kolesterol ve LDL kolesterol seviyelerinde anlamlı bir değişiklik gözlenmezken (sırasıyla p1=0.334, p2=0.398), HDL kolesterol seviyelerinin tedavi sonrasında öncesine göre anlamlı şekilde azaldığı ( p=0.040), trigliserit seviyelerinin ise tedavi sonrasında öncesine göre anlamlı şekilde arttığı ( p=0.035) gözlenmiştir.

Sonuçlar: Glukozamin sülfat kullanımı kısa sürede insülin rezistansı üzerine etki etmese de serum lipid profilini olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle glukozamin sülfat kullanımında dikkatli olunmalıdır.

ABSTRACT
Objective: Glucosamin is widely used for treatment of the osteoarthritis. Randomized, placebo-controlled studies have showed that glucosamine can improve exercise duration and lower pain level. However, increase in glucosamine amount; do cause hyperglycemia and insulin resistance. In this study; patients, diagnosed as having knee OA and planned to recieve glucosamine sulphate were evaluated for the changes of insulin resistance and serum lipid profile at the end of the treatment period.

Methods: 19 female patients from Physical Medicine and Rehabilitation outpatient policlinics were included in the study. Their ages ranged between 45-75 years with an arithmetical mean of 54.89 years. Baseline blood glucose level, insulin, hemoglobin-A1C, total cholesterol, HDLcholesterol, LDL - cholesterol, triglycerides and HOMA-IR (homeostasis of model assesment of insulin sensitivity) levels of the patients were obtained before starting medical therapy and also at the end of the 3rd month.

Results: When the baseline lab findings of the patients were compared with results of the 3rd month of the study, differences were statistically insignificant for blood glucose, insulin and HOMA -IR findings (p1=0.523,p2=0.494,p3=0,481 respectively). When results of the before and the after treatment periods of lipid profile are compared with each other, there wasn't statistically significant differences for total cholesterol and LDL cholesterol before and after medical therapy (p1=0.334,p2=0.398 respectively). HDL-cholesterol levels showed statistically significant decrease (p=0.040) and triglyceride levels showed statistically significant increase (p=0.035).

Conclusion: Glucosamine sulphate doesn't have any effect on insulin resistance during a short treatment period, but lipid profile is affected negatively. In this sense, we need to be careful during treatment with glucosamine.