ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Günlük Yaşamda Boyun Fleksiyonu Gerektiren Aktiviteler ile Servikal Omurga Dizilim Bozukluğu Arasındaki İlişki
Relationship Between Activities Requiring Cervical Flexion in Daily Life and Cervical Malalignment
Received Date : 27 Aug 2010
Accepted Date : 10 Oct 2010
Makale Dili: TR - Medline No: 94517
ÖZET
Amaç: Günlük yaşamda boynu fleksiyona zorlayan aktivitelerin servikal omurgada dizilim bozukluğuna neden olup olmadığını araştırmaktır.

Yöntemler: Çalışmaya kronik boyun ağrısı şikayeti olan 104 olgu alındı. Servikal omurgada düzleşme ya da kifotik deformite olması dizilim bozukluğu olarak kabul edildi. Servikal omurgadaki dizilim bozukluğu, posteriyor tanjant metoduna göre yan servikal omurga grafisinin değerlendirilmesi ile belirlendi. Boynu fleksiyona zorlayan aktiviteler sırt üstü yatarak televizyon seyretme ve sırt üstü yatarak ve oturarak kitap okuma aktiviteleri olarak belirlendi.

Bulgular: Dizilim bozukluğu olan grupta 32 olgu (%68,1) sırt üstü yatarak televizyon seyrediyordu, 9 olgu (%19,1) sırt üstü yatarak kitap okuyordu, 20 olgu (%42,6) oturarak kitap okuyordu. Dizilim bozukluğu olmayan grupta, 32 (%71,1) olgu sırt üstü yatarak televizyon seyrediyordu, 8 (%17,8) olgu sırt üstü yatarak kitap okuyordu, 13 (%28,9) olgu oturarak kitap okuyordu. Gruplar arasında sırt üstü yatarak televizyon seyretme, sırt üstü yatarak ve oturarak kitap okuma dağılımına bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi (p>0,05).

Sonuç: Bu çalışmanın bulgularına göre boynu sıkça fleksiyona zorlayan aktiviteler, servikal omurgada dizilim bozukluğuna neden olmamaktadır. Dizilim bozukluğu, sorguladığımız aktiviteler dışında boynu fleksiyona zorlayan başka aktiviteleri ya da bireylerin omurga stabilitesini sağlayan kas ve bağ yapılarındaki olası güçsüzlüğü akla getirmektedir. Bu konuda kesin yargıya varmak için daha fazla sayıda olgu katılımının olduğu, boynu fleksiyona zorlayan aktivitelerin sorgulandığı ve egzersizin de etkilerinin incelendiği prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. (FTR Bil Der 2010;13:99-103)

ABSTRACT
Objective: We investigated whether activities forcing the neck towards flexion cause malalignment in cervical spine.

Methods: One-hundred and four patients with chronic neck pain were included in the study. Straightened cervical lordosis and kyphotic deformity were defined as malalignment. Malalignment was determined by evaluating the lateral cervical graphies according to posterior tangent method. The habits of watching television in supine position and reading books in different positions were determined as activities forcing the neck towards flexion.

Results: Thirty-two patients (68.1%) in the malaligment group were used to watching television in supine position, 9 patients (19.1%) were used to reading books in supine position, and 20 patients (42.6%) were used to reading books in sitting position. In the group of patients without malalignment, 32 patients (71.1%) were used to watching television in supine position, 8 patients (17.8%) were used to reading books in supine position, and 13 patients (28.9%) were used to reading books in sitting position. There were not any statistically significant differences between the groups regarding frequencies of these activities (p>0.05).

Conclusion: According to the results of the present study, activities frequently forcing cervical spine into flexion position do not cause malalignment. Other activities which force neck into flexion other than those questioned or weakness of structures which stabilize the cervical spine may also be responsible. Before making definite suggestions, further prospective studies, with more number of patients where other activities requiring neck flexion and the effects of the exercises are questioned, are necessary. (J PMR Sci 2010;13:99-103)