ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

HEMİPLEJİK HASTALARDA DENGE BOZUKLUĞU VE ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEEN BALANCE DISORDERS AND UPPER EXTREMITY FUNCTION IN HEMIPLEGIC PATIENTS
Makale Dili: TR - Medline No: 81500
ÖZET
Giriş: Bu çalışmanın amacı, inmeli hastalarda üst ekstremite fonksiyonlarıyla postüral kontrol arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Metod: Bu kesitsel nitelikteki çalışmada, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine danışılan inmeye bağlı hemiplejisi olan 50 hasta değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri kaydedildi. Hastaların denge düzeyi ve postural kontrolü Berg Denge Skalası (BDS) ve İnme Postural Değerlendirme Skalası (İPDS) ile değerlendirildi. Hastaların üst ekstremite motor fonksiyonları Kol Aktivite Testi (KAT), Motor Değerlendirme Skalası (MDS)'nın üst ekstremite ve el alt skalaları, Brunnstrom Motor İyileşme Evrelemesi'nin (BMİE) üst ekstremite ve el skorları ve Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ)- motor skorları ile değerlendirildi. Tüm değerlendirmeler olay sonrası 1-8 hafta arasında tek sefer olmak üzere yapıldı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalamaları 58.0 ±17 yıl olup, 31'i erkekti (%62). 30 hastada sol hemipleji mevcuttu (60%). Hastaların hiçbirinde ihmal fenomeni mevcut değildi. Üst ekstremite motor fonksiyonunu değerlendiren KAT'ın tüm alt grup skorları, MDS'nin üst ekstremite ve el skorları, BMİE'nin üst ekstremite ve el skorları ve son olarak FBÖ-motor skorları postür ve denge bozukluğunu değerlendiren BDS skorları ve İPDS'nin her iki alt grup skorları ile yüksek oranda pozitif yönde korele bulundu (p<0.05).

Sonuç: İnmeye bağlı hemiplejik hastaların postural kontrolleri üst ekstremite ve el fonksiyonlarındaki eksiklikten etkilenmektedir. Denge bozukluğu nedeniyle tedaviye alınan hemiplejik hastalarda, tedavi stratejisi, sadece denge reaksiyonlarını geliştirmeye yönelik olmamalı, üst ekstremite ve el fonksiyonlarını geliştirmeye yönelik rehabilitasyona gereken önem verilmelidir sonucuna varılmıştır.

ABSTRACT
Introduction: The aim of this study was to investigate the relationship between upper extremity function and balance status of hemiplegic patients.

Methods: Fifty patients with hemiplegia were studied. The demographic characteristics were recorded. Balance disability was evaluated by using the Berg Balance Scale (BBS) and the Postural assessment scale for stroke patients (PASS). Upper extremity motor functions were evaluated by the Action Research Arm Test (ARA), upper extremity and hand function items of the Motor Assessment Scale (MAS), upper extremity and hand function items of the Functional Imparment Measure (FIM) and the Brunnstrom Motor Recovery Stage (BMRS). All patients were assessed in a single testing session 1 to 8 weeks after stroke.

Results: The mean age of all patients was 58.0 ±17 years, 31 patients (62%) were male and 30 subjects (70%) had left hemiplegia. No patients had neglect. All subscores of the ARA, upper extremity and hand function items of the MAS, upper extremity and hand function items of the FIM and the BMRS which were all evaluating the motor function of the upper extremity were found to be positively correlated to the BBS scores and two subscores of the PASS, the indexes which were both evaluating the balance and posture (p < 0.05).

Conclusion: Balance and postural control of hemiplegic patients are effected by hand and upper extremity disabilities. Treatment strategies for hemiplegic patients with balance disorders should also focus on recovering upper extremity functions.