ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

HEMİPLEJİK HASTALARDA KOGNİTİF FONKSİYONLAR İLE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ VE AMBULASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN COGNITIVE FUNCTIONS AND DAILY LIVING ACTIVITIES AND AMBULATION LEVELS IN HEMIPLEGIC PATIENTS
Makale Dili: TR - Medline No: 66222
ÖZET
Hemiplejik hastalarda motor kaybın yanısıra kognitif fonksiyonlarda da değişik derecelerde kayıplar olabilmektedir. Kognitif kayıplar hastanın rehabilitasyon programına katılımını ve kazanımını olumsuz yönde etkilemektedir. Hemiplejik hastalarda kognitif fonksiyonların günlük yaşam aktiviteleri ve ambulasyon düzeyi üzerine etkisini araştırmak üzere rehabilitasyon programına alınan 57 hemiplejik hasta çalışmaya alındı. Kognitif fonksiyon düzeyi Mini Mental Durum Değerlendirmesi (MMDD) ile belirlendi. Günlük yaşam aktivitelerini değerlendirmek için Barthel Indexi (BI), ambulasyon düzeyini belirlemek için Fonksiyonel Ambulasyon Skalası (FAS) kullanıldı.Hastaların % 49.1' i kadın %50.9 ‘u erkekti ve yaş ortalaması 63.04 ± 12.06 idi. Hastaların %40.3'ü sağ, %59.6'ü sol hemiplejikti. Serebrovasküler Olay (SVO) süresi ortalama 57.8 ± 41gün, hastanede yatış süre ortalaması 37.4±16.5 gündü. Kadın hastaların ortalama MMDD skoru 21.8 iken, erkeklerin 24.8 bulundu. Cinsiyet ile MMDD skoru arasında anlamlı ilişki saptandı(p<0.05). Hemiplejik taraf (p>0.05),etiyoloji (p>0.05) ve yaş (p>0.05) ile kognitif fonksiyonlar arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmadı. Hem hastaneye kabul BI ile MMDD arasındaki ilişki (r=0.51, p<0.01) hemde çıkış BI ile MMDD arasındaki ilişki (r=0.41, p<0.01) istatistiksel anlamlı olarak saptandı. Ayrıca MMDD ile FAS arasında da istatistiksel anlamlı ilişki saptandı. Kognitif fonksiyonları iyi olan hastaların fonksiyonel ve ambulasyon açısından hastaneye yatışta daha iyi bir düzeyde olduğu ve rehabilitasyon sonrası kazanımlarının daha iyi olduğu belirlendi.
ABSTRACT
Various degree deficits in cognitive functions as well as motor deficit can be seen in hemiplegic patients. Cognitive deficits affect the patients' rehabilitation program negatively. Main aim of this study is to evaluate the effect of cognitive functions to daily living activities and ambulation levels of patients. 57 hemiplegic patients were enrolled in the study. 49.1 % of our patients were female and 50.9 % were male. The mean age was 63.04±12.06 years. % 40.3 of the patients were right hemiplegic and %59.6 were left hemiplegic. Mean hemiplegia duration was 57.8±41 day, mean hospitalization duration was 37.4±16.5 day. Mean Mini Mental State Examination(MMSE) score of females was 21.8 and that of the males was 24.8. Significant correlation was found between gender and MMSE score( p<0.05). The statistically significant correlation was not determined between cognitive functions and hemiplegic side(p>0.05), etiology(p>0.05), age(p>0.05). significant correlation was found both between Barthel Index admittance and MMSE (r= 0.51, p<0.01) and BI discharge and MMSE(r=0.41, p<0.05). In addition there was statistically significant correlation between MMSE and FAS. As a result, patients whose cognitive functions at a good level are beter level with respect to functional and ambulation when they admitted the hospital and also those patients' response to the rehabilitation are beter than the others.