ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

HEMİPLEJİK HASTALARDA REFLEKS SEMPATİK DİSTROFİ SENDROMUNUN TEDAVİSİ
THE TREATMENT OF REFLEX SYMPATHETIC DYSTROPHY SYNDROME IN HEMIPLEGIC PATIENTS
Makale Dili: TR - Medline No: 33243
ÖZET
Refleks Sempatik Distrofi Sendromu (RSDS), hemiplejik hastalarda rehabilitasyon programını etkileyen önemli komplikasyonlardan biridir. Bu çalışmada amacımız, hemiplejide gelişen RSDS tedavisinde kalsitonin tedavisi ve fizik tedavi programının etkinliğini karşılaştırmaktı. Serebrovasküler olay sonucu gelişen hemiplejili ve RSDS olan 40 hasta çalışmaya alınarak 2 gruba ayrıldı. Birinci gruba günde 100 IU salmon kalsitonini intramusküler olarak 1 ay verilirken, diğer grup fizik tedavi ( TENS, kontrast banyo 20 seans) programına alındı. Omuz El Sendrom Skoru (SHSS), tedavi öncesinde ve sonrasında iki grup için de RSDS'nun şiddetini değerlendirmek için kullanıldı. Birinci ayın sonunda SHSS'ndaki azalma kalsitonin grubunda, fizik tedavi grubuna göre daha anlamlıydı(p<0.001). “Motor Assessment Scale” (MAS) ile değerlendirilen üst ekstremite motor fonksiyonunda, kalsitonin grubunda birinci ayın sonunda anlamlı ilerleme gözlendi (p<0.05). Sonuç olarak bu çalışma hemiplejik hastalarda gelişen RSDS tedavisinde kalsitoninin etkin bir tedavi seçeneği olduğunu destekledi.
ABSTRACT
Reflex Sympathetic Dystrophy Syndrome (RSDS) is one of the important complications effecting the rehabilitation programs of hemiplegic patients. In this study, our aim was to compare the effects of salmon calcitonin and physical therapy programs in RSDS due to hemiplegia. Forty patients with hemiplegia resulting from cerebrovascular events and developed RSDS were included in the study and divided into two groups. The first group received 100 IU/day of salmon calcitonin intramuscularly for one month whereas the second group received physical treatment (TENS, contrast bath for 20 sessions). Shoulder Hand Syndrome Score (SHSS) was used to evaluate the severity of RSDS before and after treatment in two groups. At the end of the first month of treatment, the amount of decrease in SHSS of calcitonin group was more significant than that of the physical treatment group(p<0.001). There was significant improvement in motor function of upper extremity that was evaluated with “Motor Assessment Scale” (MAS) in the calcitonin group after first month of treatment(p<0.05). Briefly, this study supported that calcitonin is an effective treatment choice in RSDS that develops in hemiplegia.