ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

İdiyopatik Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Pulse Manyetik Alan Tedavisinin Etkinliği: Randomize, Çift Kör, Kontrollü Çalışma
The Effectiveness of Pulsed Magnetic Field Theraphy in Idiopathic Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized, Double Blind, Sham Controlled Trial
Received Date : 01 Dec 2010
Accepted Date : 28 Mar 2011
Makale Dili: EN - Medline No: 99745
ÖZET
Karpal Tünel Sendromu (KTS) tedavisinde öncelikle konservatif tedavi yaklaşımlarına odaklanılır. Pulse manyetik alan tedavisi (PMAT) KTS için konservatif yöntemlerden biridir. Bu randomize, plasebo kontrollü, çift kör çalışmada idiopatik karpal tünel sendromlu hastalarda pulse manyetik alan tedavisinin klinik ve elektrofizyolojik parametrelere etkinliği araştırıldı. Yöntem Alınma kriterlerini taşıyan 38 hastanın (57 elin) 36'sı (53 el) çalışmayı tamamladı. Fizyoterapist tarafından 1:1 randomize edilen hastaların 18 ‘i (27 el) pulse manyetik alan 20'si de (30 el) plasebo manyetik alan tedavisi gördü Her hasta tedavi öncesinde, sonrasında ve tedaviden 1 ay sonra klinik ve elektrofizyolojik son noktalarla değerlendirildi. Klinik son noktalar VAS, semptom skoru ve ağrı nedeniyle uyanma skorundan oluşurken elektrofizyolojik son noktalar median duyusal distal latans, duyusal amplitüd, duyusal sinir ileti hızı, motor distal latans, motor amplitüd ve motor sinir ileti hızını içeriyordu. İstatistik analizlerde, SPSS 10.1 bilgisayar programı kullanılarak student t-test, chi-square test, Mann-Whitney U Wilcoxon test uygulandı. Bu testlerin sonucu olarak, her iki tedavinin, tedavi sonrası ve tedaviden 1 ay sonra klinik ve elektrofizyolojik son noktalara etkin olduğu, ancak pulse manyetik alan tedavisinin klinik ve elektrofizyolojik olarak plaseboya üstün olmadığı görüldü. Bu çalışmanın takip süresi ve çalışılan el sayısı göz önüne alındığında daha sağlıklı sonuçlar elde etmek için fazla sayıda ve uzun dönem takipleri olan hastalarla çalışmanın gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır. (FTR Bil Der 2011;14:1-8)
ABSTRACT
Conservative treatment approachs are primarly focused on the therapy of carpal tunnel syndrome (CTS). Pulse magnetic field therapy (PMFT) is one of the conservative method for CTS. In this randomized, double-blind, 'sham' controlled trial, PMFT's effectiveness to clinical and electrophysiological parameters on the patients with idiopathic CTS was studied. Among 38 patients (57hands) who had the inclusion criteria, 36 of them(53hands) completed the study. Enrolled patients were randomized 1:1 methodology into two groups by physiotherapist, apllied to 18 of the patients (27hands) with PMFT and sham with 20 of them (30 hands) were treated. Each patient was evaluated with clinical and electrophysological parameters before and after the treatment and one month later after treatment. Clinical parameters were the awakening scores due to pain, evaluation of the pain with visual analogue scala (VAS) and symptom severity score. Electrophysological parameters were median sensory distal latency, amplitude and the velocity of sensory nerve conduction, motor distal latency, amplitude and velocity of motor nerve conduction. In statistical analysis, student t-test,chi square test, Mann-Whitney U and Wilcoxon test were carried out by using SPSS 10.1 computer program. As a result of these tests, it was observed that both two treatments have influences on clinical and electrophysological variables at the end of the therapy and one month later after the therapy, however PMFT is not superior to sham according to clinical and electrophysiological findings. In these terms, PMFT seems ineffective in idiopathic CTS; besides we consider it is essential to follow up in a long. (J PMR Sci 2011;14:1-8)