ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

İnme Hastalarında Disfaji ve Oral Candida Kolonizasyonu Arasında İlişki Var mı?
Is There a Relationship Between Dysphagia and Oral Candida Colonization in Stroke Patients?
Received Date : 21 Jun 2015
Accepted Date : 11 Oct 2015
Makale Dili: EN
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı hemiplejik inme hastalarında oral candida kolonizasyonunu değerlendirmek ve disfaji ile ilişkisini araştırmaktı.

Yöntemler: Bu çalışmaya rehabilitasyon ünitemizde yatan 36 hemiplejik inme hastası katıldı. Kontrol grubu olarak inme dışı nedenler için hastaneye yatırılmış 14 disfajik olmayan hasta katıldı. Disfajiyi belirlemek için yatak başı muayene yapıldı. Oral ve laringeal muayenelerden sonra anormal muayenesi olan hastalar disfajik olarak kabul edildi. Hastaneye yatış ve çıkışta oral mukozadan pamuk çubukla mikrobiyolojik örnekler alınarak kültüre ekildi. Kültürlerdeki candida kolonizasyonu analiz edildi ve karşılaştırıldı.

Bulgular: Otuzaltı inme hastasının 14'ünün (%38,9) disfajisi vardı. Tüm gruplar içinde hastaneye yatışlar ve çıkışlar arasında candida kolonizasyonu açısından anlamlı fark yoktu (p>0,05). Ayrıca, yatış ve çıkışlarda gruplar arasında kolonizasyonda fark yoktu (p>0,05).

Sonuçlar: Bulgularımız inme hastalarında disfajinin oral mukozadaki candida kolonizasyonu arttırmadığını göstermektedir. İnme hastalarında, disfaji ve oral candida kolonizasyonu arasındaki ilişkiyi belirlemek için daha fazla hastayı kapsayan ileri çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

ABSTRACT
Objective: Dysphagia is a frequent problem in cerebrovascular events. Swallowing problems can increase the risk of oral infections caused by opportunistic yeasts. Detecting patients with increased risk for candida colonization is important regarding prevention of systemic dissemination. The aim of this study was to evaluate oral candida colonization in hemiplegic stroke patients and investigate its relationship with dysphagia.

Methods: Thirty-six hemiplegic stroke patients hospitalized at our rehabilitation unit enrolled in the study. Fourteen non-dysphagic patients who were hospitalized for rehabilitation other than stroke were also recruited as control group. A bedside examination to detect dysphagia was performed. After oral and laryngeal examinations, patients who have impaired examination were accepted as dysphagic. Microbiological samples were taken from oral mucosa with a cotton swab at admission and on discharge. Candida colonization in the cultures was analysed and compared.

Results: Fourteen of 36 (38.9%) hemiplegic patients have dysphagia. There was no significant difference in candida colonization between admission and discharge in all groups(p>0.05). Furthermore, candida colonization between the groups were not different both at admission and on discharge (p>0.05).

Conclusion: Our findings show that dysphagia in stroke patients does not increase candida colonization on oral mucosa. Further studies with larger patient samples are needed to determine the relationship between dysphagia and oral candidiasis in stroke patients.