ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

İnme ile İlişkili Spastik Elde Botulinum Toksin Tip A Enjeksiyonunun Etkinliği
Efficacy of Botulinum Toxin-Type A Injection for Hand Spasticity Associated with Stroke
Received Date : 04 Feb 2013
Accepted Date : 12 Nov 2013
Makale Dili: EN
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada üst ekstremite spasitistesi için kullanılan Botulinum toksin A tedavisinin ağrı, eklem hareket açıklığı (EHA), spastisite düzeyi, elin beceri ve fonksiyonelliği ile hastanın günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntemler: Bu çalışmada iskemik inmeli 35 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik ve hastalık özellikleri kaydedildi. Elin total EHA'ları, ağrı düzeyi, spastisite ciddiyeti, kavrama kuvveti, beceri ve fonksiyonel durumu ile bağımsızlık düzeyi değerlendirildi. Hastaların tedavi öncesi değerlendirilen parametreleri, 1.5 ve 3. Ay kontrol sonuçları ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmada Btx-A tedavisinin dirsek, el bileği ve el ağrı düzeylerinde, el bilek EHA'larında ve kaba el fonksiyonlarında iyileşme bakımından etkisinin 3 aya kadar devam ettiği bulundu. Ayrıca, dirsek ve parmak EHA'ları, kavrama kuvveti, elin fonksiyonelliği ve günlük yaşam aktivitelerindeki fonksiyonel bağımsızlıkta enjeksiyon öncesi döneme göre 1.5 ay kontrolünde anlamlı artış saptandı. 3. Ayda bu değerlendirme parametrelerindeki değerler enjeksiyon öncesi değerlere dönmemesine rağmen, istatistiksel bir farklılık yoktu.

Sonuçlar: Botulinum toksin type A enjeksiyonları hastaların günlük yaşam aktivitelerinde üst ekstremitenin fonksiyonel kullanımını artırmaya yardımcı olmaktadır. Botulinum toksin A'nın etkisini ölçmek için günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitesi değerlendirilmelidir.

ABSTRACT
Objective: We aimed to evaluate of effects of Botulinum toxin A (Btx-A) therapy that used for spasticitiy of upper extremity on pain, range of motion (ROM), spasticity level, dexterity and functionality of hand and independence in daily living activities of patients in this study.

Methods: In this study, the medical records of 35 patients with ischemic stroke were examined retrospectively. Demographic and disease characteristics of patients were recorded. The records including total ROMs, pain, spasticity severity, grip strength, functional and dexterity status of hand and level of independence was recorded. The evaluated parameters before injection of patients were compared with the control results of 1.5 and 3 months after injection.

Results: This study illustrated that the effects of Btx-A continued up to 3 months in terms of improvement of pain levels of elbow, wrist and hand, ROM of wrist and gross hand function. Furthermore; there were significant increases in ROMs of elbow and finger, grip strength, functionality of hand and functional independence in daily living activities 1.5 months after injection compared with the assessment before the injection. The values of these parameters 3 months after injection did not regress to the values of initial assessment. However, there was no significant difference.

Conclusion: Btx-A injections help to increase functional use of the upper extremity in daily living activities of patients. To assess the efficacy of Btx-A injections, its impact on daily living activities and quality of life should be evaluated.