ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


KARDIYOPULMONER REHABILITASYON

KADINLARDA STRES ÜRİNER İNKONTİNANS VE KONSERVATİF TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
CONSERVATIVE TREATMENT OF STRESS URINARY INCONTINENCE IN WOMEN
Makale Dili: TR - Medline No: 81508
ÖZET
Üriner inkontinans, Uluslararası Kontinans Derneği'nin tanımına göre; kişide sosyal ve hijyenik problemlere sebep olan, objektif olarak gösterilebilen istemsiz idrar kaçırmadır. Kadınlarda erkeklerden daha yaygındır ve her yaştaki kadınları etkileyebilir. Üriner inkontinansın görülen en yaygın formu stres üriner inkontinans (SÜİ) dır. Genellikle SÜİ çok ciddi düzeyde ise en uygun tedavi seçeneği cerrahi olarak kabul edilir. Konservatif tedavi ile başarı oranı düşüktür. Buna karşılık hafif ve orta derece inkontinanslarda yaklaşım konservatif tedavi lehinedir. Cerrahi sonrası uzun bir nekahat dönemi geçirilmesi, postoperatif komplikasyon ihtimali, tedavi maliyetinin yüksekliği ve uzun dönem başarı oranının düşük olması dikkatleri konservatif tedavi yöntemlerine çevirmiştir. Yan etkisinin olmaması, semptomlarda belirgin ve uzun dönem iyileşme sağlaması nedeniyle SÜİ'de konservatif yaklaşımlar ilk tedavi seçeneği olmuştur. SÜİ'de uygulanan konservatif tedavi seçenekleri içerisinde; mesane eğitimi, pelvik taban kas egzersizleri, biofeedback, elektrik stimulasyonu, vajinal-üretral araçlar ve farmakolojik tedavi yer almaktadır.
ABSTRACT
Urinary incontinence is defined by the International Continence Society as a condition in which involuntary loss of urine is a social or hygienic problem and is objectively demonstrable. Urinary incontinence is more common in women than in men and affects women of all ages. The most common type of urinary incontinence in women is stress incontinence. Generally, if there is severe stres incontinence, the most appropriate treatment option will be the surgery. In severe stres incontinence, the success rates with the conservative therapy seems to be low. Contrary to this, in mild and moderate incontinence, the approch is towards the conservative treatment. Due to the long period of recovery after surgery, risk of postoperative complications, the high cost of treatment and low long term cure rates, conservative treatment options are taken into account. As conservative therapy seems to have no side effects and causes significant and long term improvement in symptoms, it is considered as the first choice of treatment for stress incontinence. Several conservative treatment options are available for the management of stress incontinence, eg. bladder training, pelvic floor muscle exercises, biofeedback, electrical stimulation, vaginal-urethral devices and pharmacotherapy.