ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

KISA SÜRELİ DÜŞÜK DOZ KADMİYUM MARUZİYETİNİN RATLARIN KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECTS OF SHORT TERM EXPOSURE OF CADMIUM ON BONE MİNERAL DENSİTY OF RATS
Makale Dili: TR - Medline No: 66210
ÖZET
Kadmiyum kemik üzerinde toksik etkisi olan ağır bir metaldir. Bu çalışmamızda kısa süreli düşük doz kadmiyum maruziyetinin kemik mineral yoğunluğu üzerine olan etkisini araştırmayı amaçladık. Çalışmada 20 adet rat, kadmiyum grubu ve kontrol olmak üzere iki gruba ayrıldı. Kadmiyum grubunun içme suyuna 6 hafta boyunca 15 ppm kadmiyum ilave edildi. Tüm ratların kemik mineral yoğunlukları kadmiyum maruziyeti öncesi ve sonrası olmak üzere üratan anestezisi altındayken 2 defa çekildi. Kan örnekleri alınarak plazma kadmiyum düzeyleri ölçüldü. Kadmiyum grubunun plazma kadmiyum düzeyleri anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). Kemik mineral yoğunluk(BMD) değeri kadmiyum grubunda kontrol grubuna göre ve kadmiyum maruziyeti öncesi değere göre anlamlı olarak daha düşük bulundu (p<0.05). Sonuç olarak düşük doz kadmiyum maruziyetinin kemik mineral yoğunluğunu 6 haftalık kısa sürede etkilediğini çalışmamızda saptadık.
ABSTRACT
Cadmium is a heavy toxic metal and has toxic effects on bone. The purpose of this study was to determine the short term effect of low dose cadmium on bone mineral density. Twenty rats were included in this study and divided into two groups as control and cadmium. In cadmium group, 15 ppm cadmium was put into the water throughout 6 weeks. The bone mineral density of all rats were calculated before and after cadmium exposure under urethan anesthesia. The cadmium level of plasma was calculated after the exposure period. The mean level of plasma cadmium was higher in the cadmium group than control group. The mean bone mineral density value of cadmium group was lower than control group and pre-exposure value of cadmium group. As a conclusion, cadmium has effects on the bone mineral density at the short time of the exposure.