ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

KRONİK ALKOLİK HASTALARDA KLİNİK, ELEKTROFİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL İNCELEME SONUÇLARI
CLINICAL, ELECTROPHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL EXAMINATION IN CHRONIC ALCOHOLIC PATIENTS
Makale Dili: TR - Medline No: 33157
ÖZET
Kronik alkolizm yada kronik etanol tüketimi önemli bir sosyal sorun olmasının yanı sıra, akut ve kronik myopati gibi çok sayıda kas iskelet sistemine ait bozukluğa yol açmaktadır. Kronik alkolik myopatinin insidans ve patogenezi halen net olarak belirlenememiş olmakla beraber, en temel histopatolojik bulguyu tip-II kas liflerinin selektif atrofisi oluşturmaktadır.

Bu çalışmada periferik sinir patolojisi ekarte edilmiş 50 kronik alkolik hasta klinik, biyokimyasal ve elektromyografik olarak incelendi, semptomatik ve asemptomatik olgular karşılaştırıldı.

Hastaların 17'sinde (%34) myopatiyi destekleyen semptom ve bulgular saptandı. Semptomatik hastalardan 7'sinde serum kreatin kinaz aktivitesi normal sınırların üstünde bulundu, aynı zamanda bu 7 olgunun 5'inde iğne elektromyografisinde myopatik patern saptandı. Serum SGOT, SGPT, ALP ve GGT enzim aktivitelerinin birbirleri ile zayıf yada orta derecede korelasyonu dışında biyokimyasal ve klinik veriler arasında ilişki saptanamadı. Semptomatik hasta grubu ve elektronöromyografi(ENMG)'de myopatik patern izlenen hasta gruplarında vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksi ortalamaları anlamlı düzeyde düşük bulundu. Histopatolojik inceleme yokluğunda, özellikle kas lifi nekrozunun eşlik ettiği ağır etkilenmiş olguların belirlenmesinde ENMG ve kreatin kinaz aktivitesi tayininin klinik bulgularla kombine olarak tanıda geçerli yöntemler olarak tanımlanabileceği sonucuna varıldı.

ABSTRACT
In addition to be an important social problem, chronic alcoholism or chronic ethanol consumption frequently leads to a number of musculo-skeletal disorders, including acute and chronic alcoholic myopathy. Although the exact incidence and pathogenesis of chronic alcoholic myopathy has not been clearly established yet, selective atrophy of type-II muscle fibers considered to be the main histopathologic finding.

We evaluated 50 chronic alcoholic patients without peripheral nerve disorders with regard to clinical, biochemical and electromyographic findings and compared symptomatic and asymptomatic patient groups.

Seventeen patients (34%) had symptoms and findings of myopathy. Serum creatine kinase activity was above normal range in 7 symptomatic patients and 5 of them also had myopathic pattern in needle electromyography. There was no relationship between the clinical and biochemical parameters, except for the mild or moderate linear correlation between serum SGOT, SGPT, ALP and GGT enzyme activities. Mean body weight and body mass index were lower in the symptomatic group and in patients who had myopathic ENMG pattern.

In conclusion, if histopathologic examination can not be done, electromyography and determination of serum creatine kinase activity in combination with clinical findings may be defined as valid diagnostic procedures, especially when the disease is severe and goes with muscle fiber necrosis.