ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Kronik Bel Ağrılı Hastalarda İnterferansiyel Akım Tedavisi Uygulamasında Farklı Elektrot Tiplerinin Etkinliğinin Karşılaş rılması: Randomize Tek Kör Kontrollü Bir Çalışma
Comparison of the Efficacy of Different Electrode Types of Interferential Current Therapy in the Treatment of Patients with Chronic Low Back Pain: A Randomized Controlled Single-Blinded Study
Doi: 10.31609/jpmrs.2019-64792 - Makale Dili: EN
J PMR Sci 2019;22(1):16-24
ÖZET
Amaç: İnterferensiyel akım tedavisi (IFT) analjezik etkileri olan fizik tedavi yöntemlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı IFT'nin kronik bel ağrısı (KBA) olan hastalarda ağrı, dizabilite ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisini değerlendirmek ve IFT'nin vakum elektrotlar ve karbon silikon ped elektrotlar ile uygulanmasının avantajlarını karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: KBA olan 100 hasta üç gruba randomize edildi. Grup 1'e vakum elektrotlar ile IFT, grup 2'ye karbon silikon ped elektrotlar ile IFT uygulandı; grup 3'e IFT tedavisi uygulanmadı. Hastalar tedaviden önce, tedavi bitiminden bir hafta sonra ve tedavi bitiminden on iki hafta sonra olmak üzere üç kez değerlendirildi. Ağrı vizüel analog skala (VAS) ile, dizabilite Oswestry Dizabilite İndeksi (ODI) ile, yaşam kalitesi ise Kısa Form-36 (SF-36) ile değerlendirildi. Bulgular: Tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında ağrı, dizabilite ve yaşam kalitesi skorlarında grup 1 ve 2'de istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlendi. Grup 3'te VAS, ODI ve SF-36 skorlarında istatistiksel olarak anlamlı bir düzelme olmadı. Gruplar arası karşılaştırma, grup 2 ve grup 3'le karşılaştırıldığında en büyük analjezik ve fonksiyonel etkilerin, istatistiksel olarak daha anlamlı olarak grup 1'de kaydedildiğini gösterdi. Sonuç: KBA olan hastalarda, vakum elektrotlar kullanılarak yapılan IFT tedavisi, karbon silikon ped elektrotlar kullanılarak yapılan IFT tedavisine göre; VAS, ODI ve SF-36 skorlarında daha büyük ve klinik olarak anlamlı bir azalmaya yol açmıştır.
ABSTRACT
Objective: Interferential current therapy (IFT) is one of the physical treatment modalities that has analgesic effects. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of IFT on pain, disability, and quality of life (QoL) in patients with chronic low back pain (LBP) and to compare the advantages of IFT with vacuum electrodes and carbon silicon pad electrodes. Material and Methods:One hundred patients with LBP were randomized into three groups. Group 1 received IFT with vacuum electrodes, group 2 received IFT with carbon silicon pad electrodes and group 3 received no IFT therapy. Patients were evaluated three times: Before treatment, one week after treatment, and twelve weeks after treatment. Pain was assessed using a visual analogue scale (VAS), disability with the Oswestry Disability Index (ODI), and QoL with the Short Form-36 (SF-36). Results: Group 1 and 2 demonstrated a statistically significant reduction of pain, disability and QoL scores as compared with pretreatment. In group 3, there was no statistically significant improvement of VAS, ODI, and SF-36 scores. Intergroup analysis demonstrated that the greatest analgesic and functional effects was recorded in group 1, which were statistically significant better results than in group 2 and group 3. Conclusion: Treatment using IFT with vacuum electrodes resulted in a significantly greater and clinically meaningful reduction in VAS, ODI, and SF-36 scores than using IFT with carbon silicon pad electrodes in patients with LBP.