ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Kronik Bel Ağrısı Olan Yaşlılarda Ağrı İnancının Yaşam Kalitesi ve Dizabiliteye Etkisi
The Effect of Pain Belief of the Elderly People with Chronic Low Back Pain on Quality of Life and Disability
Received Date : 24 Feb 2020
Accepted Date : 28 Sep 2020
Available Online : 18 Jan 2021
Doi: 10.31609/jpmrs.2020-74455 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2021;24(1):1-7
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, kronik bel ağrısı olan yaşlılarda ağrı inançlarının yaşam kalitesi ve fonksiyonel duruma etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Polikliniğimize, kronik bel ağrısı şikâyetiyle başvuran 65 yaş üstü hastalar çalışmaya alındı. Travma, malignite, inflamatuar hastalık öyküsü olan, lomber bölgeden operasyon geçiren, nörolojik defisiti olan, kalça ve diz artroplastisi yapılan, destekle mobilize olan, anksiyete/depresyon ve demansı nedeniyle tedavi alan hastalar çalışmaya alınmadı. Demografik ve klinik veriler kaydedildi. Ağrı şiddeti değerlendirmesi için Vizüel Analog Skala (VAS), ağrı inancını değerlendirmek amacıyla Ağrı İnançları Ölçeği, dizabilite değerlendirmesinde Roland Morris Dizabilite Ölçeği, yaşam kalitesi için Nottingham Sağlık Profili kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan 52 hastanın yaş ortalaması 71±4,78 ve 12’si erkek 40’ı kadındı. Ağrı İnançları Ölçeği psikolojik puan ortalaması 4,77±0,73; organik puan ortalaması 4,57±0,9 idi. Roland Morris Dizabilite Ölçeği skoru ortalaması 14,58±5,88; Nottingham Sağlık Profili skoru ortalaması 281,68±123,55 idi. Organik puan; hareket VAS, Nottingham ölçeğinin total puanı, ağrı, sosyal izolasyon, fiziksel aktivite, enerji alt puanları, yaş ve Roland Morris skorları ile anlamlı derecede ilişkili bulundu (p<0,05). Psikolojik puan ise hareket VAS ve Nottingham Sağlık Profili uyku skoru ile anlamlı düzeyde ilişkiliydi (p<0,05). Sonuç: Hastalarda ağrı düzeyi arttıkça, ağrıya dair inanç skorları da artmaktadır. Fiziksel aktivite düzeyi, yaşam kalitesi, sosyal destek ve kaliteli uyku da ağrı inançları ile yakından ilişkilidir.
ABSTRACT
Objective: In the present study, the purpose was to investigate the effect of pain beliefs on the quality of life and functional condition in the elderly with chronic low back pain. Material and Methods: Patients over 65 years old who applied to our outpatient clinic with chronic low back pain were included in the study. The patients with a history of trauma, malignancy, inflammatory diseases, those who were operated in the lumbar region, who had neurological deficits, those with hip and knee arthroplasty, those who were mobilized with support, receiving treatment for anxiety, depression and dementia were not included. The demographic and clinical data were recorded. The Visual Analog Scale (VAS) was used for the pain severity, the Pain Beliefs Scale was used for the pain beliefs, the Roland Morris Disability Scale was used for the disability, and the Nottingham Health Profile was used for quality of life. Results: The mean age of the 52 patients who were included in the study was 71±4.78 and 12 were male, 40 were female. The mean Pain Beliefs Scale psychological score was 4.77±0.73, mean organic score was 4.57±0.9. The average score of Roland Morris Disability Scale was 14.58±5.88 and the average of Nottingham Health Profile score was 281.68±123.55. The organic score was found to be significantly related to movement VAS, total score of Nottingham Scale and pain, social isolation, physical activity, energy sub-scores, age, and Roland Morris scores (p<0.05). The psychological score was associated significantly with the movement VAS and Nottingham Health Profile sleep score (p<0.05). Conclusion: As the level of pain increased the scores of beliefs in pain also increased. Physical activity levels and quality of life were also closely related to pain beliefs.