ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Kronik Bel veya Boyun Ağrılı Hastalarda Anksiyete ve Depresyonun Ağrı Şiddeti ve Ağrı ile İlişkili Disabiliteye Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Effect of Anxiety and Depression on Pain Severity and Pain-Related Disability in Patients with Chronic Low Back or Neck Pain
Received Date : 26 Jun 2021
Accepted Date : 06 Dec 2021
Available Online : 10 Dec 2021
Doi: 10.31609/jpmrs.2021-85185 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2022;25(2):166-72
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, bel veya boyun ağrısını etiyolojisinde, seyrinde ve tedaviye yanıtta etkili olduğu düşünülen anksiyete ve depresyon gibi psikiyatrik semptomların kronik ağrı şiddeti ve ağrı ile ilişkili disabiliteye ne ölçüde etki ettiğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel klinik araştırma olarak planlanmış bu çalışmaya toplam 235 katılımcı dâhil edilmiştir (75 katılımcı bel ağrısı grubuna, 75 katılımcı boyun ağrısı grubuna, 85 katılımcı sağlıklı kontrol grubuna). Üç gruptaki hastaların Hastane anksiyete depresyon ölçeği (HAD) skorları karşılaştırıldı. Bel ve boyun ağrısı grubunda HAD-Anksiyete ve HAD-Depresyon skorları ile vizüel analog skala, Quebec Bel Ağrısı Disabilite Ölçeği ve Boyun Disabilite Ölçeği arasındaki ilişki incelendi. Bulgular: Bel ağrısı ve boyun ağrısı grubunda kontrol grubuna göre HAD-Anksiyete alt ölçeği skorları anlamlı olarak yüksek saptandı (p<0,05). HAD-Depresyon alt ölçeği skorlarında bel ağrısı ve boyun ağrısı olan hastalarla kontrol grubu arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Çok değişkenli regresyon analizi sonuçlarına göre bel ağrısı grubunda cinsiyet ve anksiyete disabilite üzerine etkili faktörler olarak saptandı [sırasıyla ß=-7,223 (-16,95/-1,92), p=0,046; ß=1,724 (0,73/2,78), p=0,001]. Ağrı üzerine ise yalnızca anksiyetenin etkili olduğu tespit edildi [ß=1,798 (0,69/2,91), p=0,002]. Boyun ağrısı grubunda ise depresyon disabilite üzerine etkili bir faktör olarak saptandı [ß=0,981 (0,47/1,49), p<0,001]. Sonuç: Kronik bel ya da boyun ağrılı hastalarda anksiyete ve depresyon ağrı şiddetini ve disabilite üzerine orta derecede etkili faktörlerdir. Kronik boyun veya bel ağrılı hastalar anksiyete ve depresyon riski açısından değerlendirilmelidir. Anksiyete ya da depresyon riski saptanan hastalarda bel ya da boyun ağrısı için uygulanan tedavilerin yanı sıra; anksiyete ve depresyona yönelik medikal ya da bilişsel davranışsal tedavi gibi yöntemlerden yararlanılması tedavi sonuçlarımızı iyileştirebilir ve hastaların fonksiyonelliklerini artırabilir.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to examine to what extent psychiatric symptoms such as anxiety and depression, which are thought to be effective in the etiology, course and response to treatment of low back or neck pain, affect chronic pain severity and pain-related disability. Material and Methods: A total of 235 participants were included in this study, which was planned as a cross-sectional clinical study (75 participants in the low back pain group, 75 participants in the neck pain group, 85 participants in the healthy control group). The Hospital anxiety and depression scale (HAD) scores of the participants in the 3 groups were compared. In the low back and neck pain group, the relationship between HAD-Anxiety and HAD-Depression scores and visual analog scale, Quebec Low Back Pain Disability Scale and Neck Disability Scale was examined. Results: HAD-Anxiety subscale scores were found to be significantly higher in the low back and neck pain group compared to the control group (p<0.05). There was no significant difference in HAD-Depression subscale scores between the patients with low back and neck pain and the control group (p>0.05). According to the results of multivariate regression analysis, gender and anxiety were found to be effective on disability in the low back pain group [ß=-7.223 (-16.95/-1.92), p=0.046; ß=1.724 (0.73/2.78), p=0.001, respectively]. It was determined that only anxiety was effective on pain [ß=1.798 (0.69/2.91), p=0.002]. In the neck pain group, depression was found to be effective on disability [ß=0.981 (0.47/1.49), p<0.001]. Conclusion: Anxiety and depression are moderate effective factors on pain severity and disability in patients with chronic low back or neck pain. Patients with chronic neck or low back pain should be evaluated for the risk of anxiety and depression. In addition to the treatments applied for low back or neck pain in patients with anxiety or depression risk using methods such as medical or cognitive behavioral therapy for anxiety and depression can improve our treatment results and increase the functionality of patients.
REFERENCES
 1. Liu F, Fang T, Zhou F, et al. Association of depression/anxiety symptoms with neck pain: a systematic review and meta-analysis of literature in China. Pain Res Manag. 2018; 2018: 3259431. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. Oliveira DS, Vélia Ferreira Mendonça L, Sofia Monteiro Sampaio R, et al. The impact of anxiety and depression on the outcomes of chronic low back pain multidisciplinary pain management-a multicenter prospective cohort study in pain clinics with one-year follow-up. Pain Med. 2019;20:736-46. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Nabiyev V, Ayhan S, Acaroğlu E. [Algorithm of the diagnosis and management of the low back pain]. TOTBİD Dergisi. 2015;14:242-51. [Crossref] 
 4. Elbinoune I, Amine B, Shyen S, et al. Chronic neck pain and anxiety-depression: prevalence and associated risk factors. Pan Afr Med J. 2016;24:89. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 5. Akalın E. [Differential diagnosis in patients with chronic neck pain]. TOTBİD Dergisi. 2017; 16:112-7. [Crossref] 
 6. Jahre H, Grotle M, Smedbråten K, et al. Risk factors for non-specific neck pain in young adults. A systematic review. BMC Musculoskelet Disord. 2020;21:366. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Nieminen LK, Pyysalo LM, Kankaanpää MJ. Prognostic factors for pain chronicity in low back pain: a systematic review. Pain Rep. 2021;6:e919. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Cai C. Treating vitamin D deficiency and insufficiency in chronic neck and back pain and muscle spasm: a case series. Perm J. 2019;23:18-241. [PubMed]  [PMC] 
 9. Nilsen TI, Holtermann A, Mork PJ. Physical exercise, body mass index, and risk of chronic pain in the low back and neck/shoulders: longitudinal data from the Nord-Trondelag Health Study. Am J Epidemiol. 2011;17:267-73. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Zvolensky MJ, McMillan KA, Gonzalez A, et al. Chronic musculoskeletal pain and cigarette smoking among a representative sample of Canadian adolescents and adults. Addict Behav. 2010;35:1008-12. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Buyukturan B, Guclu-Gunduz A, Buyukturan O, et al. Cervical stability training with and without core stability training for patients with cervical disc herniation: A randomized, single-blind study. Eur J Pain. 2017;21:1678-87. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Elbayomy MA, Zaki LA, Koura G. Core strengthening for chronic nonspecific low back pain: systematic review. Bioscience Research. 2018;15:4506-19. [Link] 
 13. Linton SJ, Gross D, Schultz IZ, et al. Prognosis and the identification of workers risking disability: research issues and directions for future research. J Occup Rehabil. 2005;15: 459-74. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Feingold D, Brill S, Goor-Aryeh I, et al Depression and anxiety among chronic pain patients receiving prescription opioids and medical marijuana. J Affect Disord. 2017;218: 1-7. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Sagheer MA, Khan MF, Sharif S. Association between chronic low back pain, anxiety and depression in patients at a tertiary care centre. J Pak Med Assoc. 2013;63:688-90. [PubMed] 
 16. Hallegraeff JM, Kan R, van Trijffel E, et al. State anxiety improves prediction of pain and pain-related disability after 12 weeks in patients with acute low back pain: a cohort study. J Physiother. 2020;66:39-44. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr Scand. 1983;67:361-70. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Aydemir Ö, Güvenir T, Küey L ve ark. [Validity and reliability of Turkish Version of Hospital Anxiety and Depression Scale]. Turk Psikiyatri Derg. 1997;8:280-7. [Link] 
 19. Wewege MA, Jones MD, McAuley JH. Clinimetrics: quebec back pain disability scale. J Physiother. 2020;66:270. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Melikoglu MA, Kocabas H, Sezer I, et al. Validation of the Turkish version of the Quebec back pain disability scale for patients with low back pain. Spine (Phila Pa 1976). 2009;34: E219-24. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Vernon H. The Neck Disability Index: state-of-the-art, 1991-2008. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31:491-502. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Aslan E, Karaduman A, Yakut Y, et al. The cultural adaptation, reliability and validity of neck disability index in patients with neck pain: a Turkish version study. Spine (Phila Pa 1976). 2008;33:E362-5. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Bener A, Verjee M, Dafeeah EE, et al. Psychological factors: anxiety, depression, and somatization symptoms in low back pain patients. J Pain Res. 2013;6:95-101. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Yazıcı K, Tot Ş, Biçer A ve ark. [Anxiety, depression and quality of life in patients with lowback pain and neck pair]. Klinik Psikiyatri Dergisi. 2003;6:95-101. [Link] 
 25. Adilay U, Guclu B, Goksel M, et al. The correlation of SCL-90-R anxiety, depression, somatization subscale scores with chronic low back pain. Turk Neurosurg. 2018;28:434-8. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Ramezanzadeh F, Aghssa MM, Abedinia N, et al. A survey of relationship between anxiety, depression and duration of infertility. BMC Womens Health. 2004;4:9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Marshall PWM, Schabrun S, Knox MF. Physical activity and the mediating effect of fear, depression, anxiety, and catastrophizing on pain related disability in people with chronic low back pain. PLoS One. 2017;12:e0180788. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Dimitriadis Z, Kapreli E, Strimpakos N, et al. Do psychological states associate with pain and disability in chronic neck pain patients? J Back Musculoskelet Rehabil. 2015;28:797-802. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Sullivan MJ, Thorn B, Haythornthwaite JA, et al. Theoretical perspectives on the relation between catastrophizing and pain. Clin J Pain. 2001;17:52-64. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Pinheiro MB, Morosoli JJ, Colodro-Conde L, et al. Genetic and environmental influences to low back pain and symptoms of depression and anxiety: A population-based twin study. J Psychosom Res. 2018;105:92-8. [Crossref]  [PubMed]