ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Kuadriseps Kasına Uygulanan Kinezyolojik Bantlama Kas Gücünde Artış ve Dengede İyileşme Sağlıyor mu?
Does Kinesiotaping of the Quadriceps Muscle Provide Improvement in Muscle Strength and Balance?
Received Date : 27 Oct 2021
Accepted Date : 09 Mar 2022
Available Online : 17 Mar 2022
Doi: 10.31609/jpmrs.2021-86712 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2022;25(2):133-40
ÖZET
Amaç: Kinezyolojik bantlama, eklem hareket açıklığını kısıtlamadan kas-eklem yapılarına destek olmak ve stabilitelerini artırmak için geliştirilmiş bir tedavi yöntemidir. Kutanöz stimülasyonu artırdığı, motor ünite ateşlenmesini fasilite ettiği ve sonuç olarak fonksiyonel performansı artırdığı iddia edilmektedir. Bu şekilde kinezyolojik bantlamanın zayıf kasları destekleyerek, kas gücünü artırdığı ileri sürülmektedir. Denge ve fonksiyonel performans üzerindeki etkileri tartışmalıdır. Çünkü gerim ve uygulama yönü konusunda tutarsızlıklar mevcuttur. Kas gücünü artırıcı etkisini destekleyen veriler yeterli olmamasına rağmen kinezyolojik bantlama özellikle sporcularda kas gücünü artırmak amacıyla kullanılır. Aynı amaçla klinikte kas-iskelet sorunlarında da kullanımı yaygındır. Çalışmamızda sağlıklı gönüllülerde dominant alt ekstremitedeki kuadriseps kasına uygulanan kinezyolojik bantlamanın kas gücü ve denge üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 18-40 yaş arasında (yaş ortalaması 24,8±3,3) 30 sağlıklı kadın gönüllü olarak dâhil edilmiştir. Kuadriseps kasına ilk olarak stimülasyon tekniği ile kinezyolojik bantlama uygulaması yapılmıştır. Aynı kişilere ve kaslara 1 hafta sonra yalancı bantlama uygulaması yapılmıştır. Kas gücü değerlendirmesi için izokinetik dinamometre, denge için ise Biodex Denge Sistemi kullanılmıştır. Ölçümler yalancı ve gerçek bantlama öncesinde, bantlama uygulamasından hemen sonra ve 24 saat sonrasında yapılmıştır. Bulgular: Kinezyolojik bantlama, sağlıklı bireylerde plasebo ile karşılaştırıldığında 60 ve 180 derece açısal hızlarda pik tork ve total iş değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artışa neden olmamıştır ancak denge parametrelerinin bazılarında istatistiksel anlamlı iyileşme elde edilmiştir. Sonuç: Kinezyolojik bantlama uygulamasının kas performansında artışa neden olmadığı ancak bazı denge parametrelerinde iyileşme sağladığı sonucuna varılmıştır.
ABSTRACT
Objective: Kinesiotape is a treatment method developed to support muscles-joints and improve their stabilities without limiting the range of motion. Kinesiotape claims to increase cutaneous stimulation, facilitate motor unit firing and consequently enhance functional performance. In this way, it is claimed that kinesiotape increases the strength of the muscles by supporting the weak muscles. The effect of kinesiotape on balance and functional performance has been controversial because of the inconsistencies of tension and direction of application. Even though there is not enough data about its effect on increasing muscle strength, kinesiotape is used to increase muscle strength in sports. In clinical practice, it is used especially in musculoskeletal problems. Kinesiotape application to quadriceps muscle of healthy participants’ dominant leg was investigated in this trial. Material and Methods: Voluntary women, healthy and aged from 18 to 40 (average age 24.8±3.3), were included. At first, kinesiotape was applied to the quadriceps with stimulation technique. After a week, sham taping was applied to the same volunteers’ same muscles. The isokinetic dynamometer was used to assess the muscle strength and Biodex Balance System was used to assess balance. Assessments were done before taping, after taping, and after 24 hours. Results: Kinesiotape didn’t cause a statistically significant increase at peak torque and total work at 60 and 180 degrees angular velocity but caused statistically significant improvement at some of the balance parameters compared to sham tape. Conclusion: The results showed that kinesiotape application doesn’t increase muscle performance but improves some balance parameters.
REFERENCES
 1. Wilson V, Douris P, Fukuroku T, et al. The immediate and long-term effects of kinesiotape® on balance and functional performance. Int J Sports Phys Ther. 2016;11:247-53. [PubMed]  [PMC] 
 2. Çeliker R, Güven Z, Aydoğ T et al. [The kinesiologic taping technique and its applications]. Turk J Phys Med Rehabil. 2011;57:225-35. [Crossref] 
 3. Cakar E, Durmus O, Tekin L, et al. The ankle-foot orthosis improves balance and reduces fall risk of chronic spastic hemiparetic patients. Eur J Phys Rehabil Med. 2010;46:363-8. [PubMed] 
 4. Kase K, Wallis J, Kase T. Clinical Therapeutic Applications of the Kinesiotaping Method. 2nd ed. Tokyo (Japan): Ken Ikai Co Ltd; 2003.
 5. Lins CA, Borges DT, Macedo LB, et al. Delayed effect of Kinesio Taping on neuromuscular performance, balance, and lower limb function in healthy individuals: a randomized controlled trial. Braz J Phys Ther. 2016;20:231-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 6. Nakajima MA, Baldridge C. The effect of kinesio® tape on vertical jump and dynamic postural control. Int J Sports Phys Ther. 2013;8:393-406. [PubMed]  [PMC] 
 7. Fu TC, Wong AM, Pei YC, et al. Effect of Kinesio taping on muscle strength in athletes-a pilot study. J Sci Med Sport. 2008;11:198-201. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Keenan KA, Akins JS, Varnell M, et al. Kinesiology taping does not alter shoulder strength, shoulder proprioception, or scapular kinematics in healthy, physically active subjects and subjects with Subacromial Impingement Syndrome. Phys Ther Sport. 2017;24:60-6. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Chang HY, Chou KY, Lin JJ, et al. Immediate effect of forearm Kinesio taping on maximal grip strength and force sense in healthy collegiate athletes. Phys Ther Sport. 2010;11:122-7. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Kim H, Lee B. The effects of kinesio tape on isokinetic muscular function of horse racing jockeys. J Phys Ther Sci. 2013;25:1273-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Briem K, Eythörsdöttir H, Magnúsdóttir RG, et al. Effects of kinesio tape compared with nonelastic sports tape and the untaped ankle during a sudden inversion perturbation in male athletes. J Orthop Sports Phys Ther. 2011;41:328-35. Erratum in: J Orthop Sports Phys Ther. 2011;41:621. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Esfandiari A, Mostamand J, Baharlouei H. The effect of quadriceps kinesiotaping on the dynamic balance of young healthy women after fatigue: A randomized controlled trial. J Bodyw Mov Ther. 2020;24:462-7. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Vercelli S, Sartorio F, Foti C, et al. Immediate effects of kinesiotaping on quadriceps muscle strength: a single-blind, placebo-controlled crossover trial. Clin J Sport Med. 2012;22:319-26. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Wong OM, Cheung RT, Li RC. Isokinetic knee function in healthy subjects with and without Kinesio taping. Phys Ther Sport. 2012;13:255-8. [Crossref]  [PubMed]