ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Kuvvet Platformlarının Ayakta Durma Stabilitesini Değerlendirmede Uygunluğu, Ayakkabı, Cins ve Yaşın Ayakta Stabiliteye Etkilerinin Analizi
The Suitability of the Force Plate to Evaluate the Stability During Quiet Standing and Analyzing the Effects of Shoes, Gender and Age on the Standing Stability
Received Date : 26 Dec 2010
Accepted Date : 01 Feb 2011
Makale Dili: EN - Medline No: 98877
ÖZET
Amaç: Bu araştırmanın temel amacı topuk yüksekliği, yaş ve cins gibi parametrelerin ayakta durma stabilitesine etkilerini saptamakta kuvvet platformunun etki ve etkinliğini saptamaktır. Ayrıca stabiliteyi yansıtan en iyi parametrenin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Strathclyde Üniversitesi Biyomühendislik biriminde görev yapan ya da eğitim gören 25 erkek, 25 kadın toplam 50 normal denek çalışmaya katıldı ve kuvvet platformunda 1 dakika ayakta durmaları istendi. Denekler yaş ve sağlık durumlarına göre seçildi. Spesifik testler her denek için 5 kez tekrar edildi. Stabilite parametreleri ortalamaları arasındaki fark student t testi ve eşleştirilmiş örnekler arası fark testi ile incelendi.

Bulgular: Bu çalışmanın sonuşları kuvvet platformunun ayakta stabilitenin değerlendirilmesinde oldukça duyarlı bir yöntem olduğunu gösterdi. Ayrıca basınç merkezi temelli parametreler bu amaçlı kullanılabilecek daha duyarlı parametrelerdir. Erkek ve kadın katılımcıların stabiliteleri arasında fark yoktu.

Sonuç: Stabilitenin belirlenmesinde basınç merkezine dayalı parametreler kuvvet platformuna etkiyen kuvvetlere ait parametrelerden daha iyidir. (FTR Bil Der 2010;13:140-5)

ABSTRACT
Objective: The main aim of this research study was to check the effects of efficiency of the force plate to determine the effects of some parameters such as heel height, age and gender on the stability during quiet standing. Moreover, it was aimed to determine the best parameters which can be used to represent the stability.

Methods: A group of 50 normal subjects, 25 females and 25 males, from the staff and students of Bioengineering Unit of University of Strathclyde were recruited and asked to stand on the force plate for one minute. They were selected according to their age and their health conditions. Specific tests were repeated 5 times for each subject. The difference between the mean values of the stability parameters was tested by using student t test and paired t test.

Results: The results of this study showed that the force plate is quiet sensitive to be used to represent the standing stability. Moreover, COP based parameters are more sensitive to be used in this regards. There was no significant difference between stability of male and female participants.

Conclusion: Using parameters based on the COP sway can represent stability better than those parameters based on the forces applied on the force plate. (J PMR Sci 2010;13:140-5)