ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

LOMBER DİSK HERNİASYONUNDA KLİNİK KARAKTERİSTİKLER İLE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
RELATIONSHIP BETWEEN CLINICAL CHARACTERISTICS, COMPUTERED TOMOGRAPHY AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING FINDINGS IN LUMBAR DISC HERNIATION
Makale Dili: EN - Medline No: 33249
ÖZET
Amaç: Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) lomber disk herniasyonunun (LDH) tanısında sıklıkla kullanılan görüntüleme yöntemleridir. Bu çalışmanın amacı LDH tanısı almış hastaların klinik özellikleri ile MRG ve BT bulguları arasındaki korelasyonu araştırmaktır.

Materyal ve metod: Polikliniğimize bel ağrısı yakınmasıyla başvuran ve LDH tanısı alan 30 hasta (22 kadın, 8 erkek) çalışmaya alındı. Hastalarımızın yaşları 22 ile 78 yıl, semptom süreleri ise 1 ile 40 ay arasındaydı. Hastalarımızın hiçbirinde sistemik hastalık mevcut değildi. Tüm hastalara muskuloskeletal sistem muayenesi yapıldı. Vizüel analog skala, lomber bölge hareketleri, paravertebral kas spazmı, siyatik valleks hassasiyeti, femoral ve siyatik sinir germe testleri değerlendirildi. Hastalarda belirlenen motor, refleks ve duyu defisitleri kaydedildi. Görüntüleme yöntemi olarak BT ve MRG'nin her ikisi de tüm hastalara uygulandı. Disk herniasyon tipleri bulging, protrüzyon, ekstrüzyon ve sekestrasyon olarak, disk herniasyonlarının yönelimi median, paramedian ve posterolateral olarak MRG ve BT raporlarına göre gruplandı. İstatistiksel analizlerde Spearman korelasyon testi kullanıldı.

Sonuçlar: BT ve MRG raporları disk herniasyon tipleri ve yönelimleri ve disk herniasyon seviyeleri açısından birbirleriyle koreleydi (p<0.05). Femoral ve siyatik sinir germe testleri ve siyatik valleks hassasiyeti ile BT'deki disk herniasyon seviyeleri arasında korelasyon mevcuttu (sırasıyla r:0.56, p<0.001 ve r:0.32, p<0.05). Nörolojik defisitler ile MRG'da disk herniasyon seviyeleri arasında güçlü korelasyon mevcuttu (r:0.85, p<0.01). Lomber hareket kısıtlılığı BT ve MRG bulguları ile korele bulundu (p<0.05).

Sonuç: LDH'lu hastaların tümünde MRG gereği yoktur, ancak nörolojik defisit varlığında istenmelidir. BT, LDH tanısında MRG kadar değerlidir.

ABSTRACT
Computered tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) are commonly used imaging techniques in the diagnosis of lumbar disc herniation (LDH). The aim of this study was to determine the correlation between clinical characteristics, MRI and CT findings in patients diagnosed as LDH.

Design and Methods: 30 patients (22 female, 8 male) who admitted to our outpatient clinic with the complaint of low back pain (LBP) and had diagnosed as LDH were included in the study. Ages of the patients ranged between 22 and 78 years and duration of symptoms were between 1 and 40 months. Patients had no systemic disease. Musculuskeletal system examination was performed for all patients. Visual analogue scale, lumbar spine motion, paravertebral muscle spasm, tenderness of sciatic valleix points, stretch tests for femoral and sciatic nerves were evaluated. Findings of motor, sensory and reflex examinations were recorded from all patients. Both CT and MRI were used as investigation techniques. Disc herniation types were grouped as bulging, protrusion, extrusion and sequestration and direction of disc herniations were grouped as median, paramedian and posterolateral from MRI and CT reports. Spearman correlation test was used for statistical analysis.

CT and MRI reports correlated with each other in all disc herniation levels, herniation types and directions (p<0.05). Stretch tests for femoral and sciatic nerves and tenderness of sciatic valleix points had correlation with corresponding disc levels in CT (r:0.56, p<0.0001 and r:0.32, p<0.05 respectively). Neurologic deficits showed a strong correlation with MRI disc herniation levels (r:0.85, p<0.01). Lumbar motion restriction related to CT and MRI findings (p<0.05).

Conclusion: These findings suggest that not all LDH patients but the ones with neurologic deficits are the candidates for MRI and CT as valuable as MRI in the diagnosis of LDH.