ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Lomber Spinal Stenoz Tedavisinde Standart, İzokinetik ve Yük Alma Egzersizlerin Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of Effects of Standard, Isokinetic and Unloading Exercises in the Treatment of Lumbar Spinal Stenosis
Received Date : 15 May 2012
Accepted Date : 27 Nov 2012
Makale Dili: EN
ÖZET
Amaç: Bu çalışmamızda lomber spinal stenoz (LSS)'li hastalarda kullanılan farklı egzersiz programlarının ağrı, fonksiyonel kapasite ve lomber fleksiyon ve ekstansiyon kas kuvvetleri üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Çalışmaya LSS tanısı konulan 112 hasta alındı. Hastalar randomize olarak standart egzersiz, izokinetik egzersiz ve yük alma egzersiz grubu olarak üç gruba ayrıldı. Tedavi öncesi (TÖ), tedavi sonrası (TS), dördüncü, on ikinci ve yirmi dördüncü hafta takipleri yapıldı. Hastalar değerlendirirken, Vizüel Ağrı Skalası (VAS), Oswestry Disabilite İndeksi (ODİ) ve Beck Depresyon Envanteri (BDE) parametreleri kullanıldı. Toplam yürüme süresi (TYS); 1,2 km/saat hızında “sn” cinsinden belirlendi. Lomber kas güçleri izokinetik cihaz yardımıyla ölçüldü.

Bulgular: Her üç grupta da VAS ve ODİ değerlerinde 4. hafta kontrollerine kadar devam eden anlamlı iyileşme görüldü. TYS' deki iyileşme üç grupta da 24. haftaya kadar devam etmekteydi. İzokinetik cihaz ile değerlendirilen lomber kas gücü ölçümlerinde her üç grupta da artış görüldü.

Sonuçlar: Sonuç olarak LSS' li hastalarda üç egzersiz grubunda da ağrı, disabilite, fonksiyonel parametreler ve kas güçlerinde iyileşme sağlanmıştır. Yük alma egzersiz grubu diğer gruplardan daha üstün görülmekte ise de uzun dönemde bu fark ortadan kalkmaktadır.

ABSTRACT
Objective: To investigate the effects of different exercise programs used for patients with lumbar spinal stenosis on pain, functional capacity, and lumbar flexor and extensor muscle strengths.

Methods: Diagnosed with lumbar spinal stenosis, 112 patients were included into the study. Patients were classified into three groups as standard, isokinetic and unloading and followed-up during pre-and post-treatment periods and 4th, 12th and 24th weeks. While evaluating patients, the parameters of Visual Analogue Scale, Oswestry Disability Index and Beck Depression Inventory were used. Total gait duration was defined as “second” at the rate of 1.2 kph, and lumbar muscle strength was measured via isokinetic device.

Results: A significant amelioration was observed, continuing until 4th-week follow-ups in Visual Analogue Scale and Oswestry Disability Index scores in each group. Amelioration related to total gait duration lasted until 24th week. In each group, an increase was determined in the measurements of lumbar muscle strength performed with isokinetic device.

Conclusion: As a result, an improvement was obtained in pain, disability, functional parameters and muscle strength in each group of lumbar spinal stenosis patients. Although unloading exercise group was determined to be with better outcomes, such a difference disappears in long term.