ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

LOMBER SPİNAL STENOZDA ELEKTROFİZYOLOJİK BULGULARIN SPİNAL KANAL BOYUTLARIYLA İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP OF ELECTROPHYSIOLOGIC FINDINGS AND SPINAL CANAL DIMENSIONS
Makale Dili: TR - Medline No: 32793
ÖZET
Lomber spinal stenoz (LSS)'u olan hastalarda elektromiyografi (EMG) sonuçları sıklıkla patolojiktir. Bu durum bilateral multiradiküler nörojenik tutuluma işaret eden EMG bulguları ile karakterizedir. Çalışmamızın amacı LSS'da elektromiyografik ve nörografik bulguların lomber spinal kanalın boyutlarıyla ilişkisinin araştırılması idi.

Çalışmaya polinöropati bulguları olmayan, LSS'u lomber bilgisayarlı tomografi (BT) ile verifiye edilen 25 hasta alındı. Lomber spinal kanal boyutları konvansiyonel metodlarla ve Jones-Thompson oranı kullanılarak ölçüldü. Tüm hastalarda bilateral ekstansör digitorum brevis, tibialis anterior, gastroknemius ve vastus medialis kaslarına iğne EMG'si yapıldı ve istirahat, hafif ve maksimal kası bulgularına göre EMG skoru hesaplandı. Sinir iletim göstergeleri olarak peroneal sinir iletim hızı, distal latansı ve F dalgası minimal latansı, H refleksi latansı belirlendi. EMG ve BT ölçüm parametreleri arasındaki ilişki parsiyel korelasyon analizi ile araştırıldı. İstatistiksel değerlendirilmede veriler yaş, boy, disk patolojileri açısından kontrol edildi.

H refleksi latansı: spinal kanalın L3-L4 seviyesindeki anteroposterior çapı (r= -0.54, p<0.05), L3-L4 Jones-Thompson oranı (JTO) (r= -0.49, p<0.05), L3-L4 ark kökü yüksekliği (PH) (r= -0.57, p<0.01) ve L4-L5 PH (r= -0.46, p<0.04) ile negatif korelasyon göstermekte idi. Peroneal sinir motor iletim hızı ile L3-L4 (r=0.50, p<0.05) ve L5-S1(r=0.45, p<0.05) reses çapı arasında pozitif ilişki saptandı. Peroneal sinir F dalgası minimal latansı L4-L5 interfaset diameter (IFD) ile korele idi (r=0.57,p=0.05). Gastroknemius kası EMG skoru ile L3-L4 JTO (r= -0.58, p<0.001), L4-L5 PH (r= -0.56, p<0.001) arasında negatif ilişki saptandı..

Çalışmamız lomber spinal kanal boyutlarının sinir iletimi ve EMG bulgularıyla direkt olarak ilişkili olduğunu ve stenozun elektrofizyolojik parametreleri önemli derecede etkilediğini göstermektedir.

ABSTRACT
Electromyography (EMG) is frequently abnormal in patients with lumbar spinal stenosis (LSS). Bilateral multiradicular findings are characteristic of this condition. The purpose of the present study was to investigate the relationship between the dimensions of the spinal canal and the electromyographic and neurographic findings in patients with LSS.

Twenty-five patients whose LSS was verified by computerized tomography (CT) and who had not findings of polineuropathy were taken to the study. The dimensions of the lumbar spinal canal were determined by use of the conventional measurement methods and the Jones-Thompson quotient (JTQ). Needle EMG was performed to all patients on bilateral extensor digitorum brevis, tibialis anterior, gastrocnemius and vastus medialis muscles. An EMG score was calculated for each muscle separately based on findings at rest, during minimal and maximal contraction. Peroneal nerve distal latency, conduction velocity, F wave minimal latency and latency of the H reflex were the parameters of nerve conduction. The correlations between EMG and the CT measurements were investigated by use of partial correlation analysis. Data were controlled for age, height and disk pathologies.

The latency of the H reflex was negatively correlated with the antero-posterior diameter of the spinal canal at the L3-L4 disc level (r= -0.54, p<0.05), L3-L4 JTQ (r= -0.49, p<0.05), L3-L4 PH (height of roots of the arch) (r= -0.57, p<0.01) and L4-L5 PH (r= -0.46, p<0.04). A positive correlation was found between the peroneal nerve motor conduction velocity on the one hand and L3-L4 (r=0.50, p<0.05) and L5-S1 recess diameter (r=0.45, p<0.05) on the other. The minimal latency of the peroneal nerve F wave was correlated with the L4-L5 interfacet distance (IFD) (r=0.57, p=0.05). Negative correlation was present between the EMG score of the gastrocnemius muscle and the L3-L4 JTQ (r= -0.58, p<0.001) as well as with L4-L5 PH (r=-0.56, p<0.001).

It can be concluded that the dimensions of the spinal canal are directly related to electrophysiological parameters in patients with LSS and nerve conduction and EMG findings are affected to a considerable extent by stenosis.