ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Mastektomi Uygulanan Meme Kanserli Hastalarda Rehabilitasyona Başlama Zamanının Omuz Dizabilitesi ve Yaşam Kalitesine Etkisi
The Effect of Started Rehabilitation Time to Shoulder Disability and Quality of Life in Patient with Breast Cancer Treated with Modified Radical Mastectomy
Received Date : 11 Jan 2011
Accepted Date : 10 Feb 2011
Makale Dili: TR - Medline No: 98876
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı meme kanseri nedeni ile modifiye radikal mastektomi (MRM) ve aksiller diseksiyon (AD) uygulanmış hastalarda rehabilitasyona başlama zamanının omuzun fiziksel ve fonksiyonel durumu ile yaşam kalitesine etkisinin olup olmadığını araştırmaktı.

Yöntemler: Çalışmaya 27 hasta dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri kaydedildi. Fizik muayenede; hastaların omuz ağrısı, uyuşma, güçsüzlük, duyarlı nokta ve lenfödem varlığı, eklem hareket açıklıkları (EHA) ve kas kuvvetleri değerlendirildi. Omuzun ağrı ve fonksiyonel özürlülüğü Omuz Ağrı ve Özürlülük İndeksi (OAÖİ) ile, yaşam kalitesi Kısa Form 36 (KF-36) ile değerlendirildi. Hastalara egzersiz programı verildi. Tedavi öncesi ve 6 hafta tedavi sonrası bu parametreler değerlendirildi. Hastalar, egzersize ilk 2 ay içinde başlayanlar grup 1 (n=16) ve 3 ile 6 ay arasında başlayanlar grup 2 (n=11) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Değerlendirme parametreleri bakımından grup içi ve gruplar arası karşılaştırma yapıldı.

Bulgular: Her iki grupta fizik muayene bulguları, OAÖİ ile değerlendirilen ağrı ve özürlülük durumu ile KF-36 ağrı alt ölçeği ile değerlendirilen ağrı düzeyinde tedavi öncesine göre anlamlı düzelme saptandı. Grup 1 ile grup 2 arasında iyileşme bakımından değerlendirilen parametrelerde anlamlı bir farklılık saptanmadı.

Sonuç: MRM ve AD uygulanan meme kanserli hastalara operasyon sonrası egzersize başlama zamanı bakımından ilk 2 ay ile 3-6 ay arasında fark bulunmamaktadır. (FTR Bil Der 2010;13:132-9)

ABSTRACT
Objective: This aim of study was to investigate whether or not the effect of started rehabilitation time to status of physical and functional of shoulder and quality of life in patients who applied to modified radical mastectomy (MRM) and axillary dissection (AD) due to breast cancer.

Methods: Twenty-seven patients were included in the study. The patients' demographic characteristics were recorded. In the physical examination were evaluated shoulder pain, numbness, weakness, tenderness points, presence of lymphedema, range of movements (ROM) and muscle strengths of the patients. The shoulder pain and functional disability were evaluated with shoulder pain disability index (SPADI), quality of life with short form 36 (SF-36). Exercise programmes were given to patients. These parameters were evaluated before treatment and after 6 weeks of treatment. The patients were divided into as group 1 (n=16) who had beginning within first 2 mounths to exercise and group 2 (n=11) who had beginning between 3 and 6 mounths. In the term of evaluated parameters were compared within groups and between groups.

Results: In both groups, physical examination findings, status of pain and disability that evaluated with SPADI and pain level that evaluated with pain subscale of SF-36 showed significant improvement compared to before treatment. In the evaluated parameters were no significant difference between group 1 and group 2 in terms of improvement.

Conclusion: There was no difference between first 2 months and first 6 mounths in patient with breast cancer who applied to MRM and AD in terms of postoperative exercise programme. (J PMR Sci 2010;13:132-9)