ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Metabolik Sendromlu Hastalarda Vitamin D Eksikliğinin Değerlendirilmesi ve Anksiyete-Depresyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Evaluation of Vitamin D Deficiency in Patients with Metabolic Syndrome and its Effect on Anxiety-Depression
Received Date : 28 Jun 2020
Accepted Date : 14 Sep 2020
Available Online : 18 Jan 2021
Doi: 10.31609/jpmrs.2020-77742 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2021;24(1):23-6
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, metabolik sendromlu hastalarda vitamin D eksikliğinin değerlendirilmesi ve anksiyete-depresyon üzerine etkisinin incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Uluslararası Diyabet Federasyonu 2005 kriterlerine göre metabolik sendromu olan 35 katılımcı, metabolik sendromu grubunda ve metabolik sendromu olmayan 36 katılımcı, kontrol grubunda olmak üzere toplam 71 katılımcı çalışmaya dâhil edildi. Romatolojik hastalığı, ortopedik cerrahi öyküsü, fibromiyaljisi olan, anksiyete-depresyon ve/veya herhangi bir psikiyatrik hastalık nedeniyle ilaç tedavisi altındaki katılımcılar çalışmadan dışlandı. Çalışma, retrospektif olarak planlandı. Katılımcıların demografik özellikleri, bel çevresi ve kalça çevresi ölçümü kayıtları incelendi. Tüm katılımcıların Hastane Anksiyete-Depresyon (HAD) ölçeği ve HAD ölçeği uygulandığı tarihteki kan trigliserid, HDL kolesterol, açlık glukozu, vitamin D düzeyleri, sistolik ve diyastolik kan basınçları retrospektif olarak kaydedildi. Bulgular: İki grup arasında cinsiyet, yaş, boy, kilo, beden kitle indeksi ve kalça çevresi ölçümü açısından anlamlı fark yoktu. Bel çevresi ölçümü metabolik sendrom grubunda, kontrol grubuna göre anlamlı olarak fazla idi (p=0,031). Trigliserid, açlık kan glukozu düzeyi, sistolik ve diyastolik kan basıncı metabolik sendrom grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek saptandı. İki grup arasında vitamin D düzeyi açısından anlamlı fark saptanmadı. Anksiyete skoru 2 grup arasında benzer saptanırken, depresyon skoru metabolik sendrom grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derece yüksek saptandı (sırasıyla; p=0,917, p=0,008). Metabolik sendromu olan grupta vitamin D düzeyi ile bel çevresi, kalça çevresi, trigliserid düzeyi, HDL kolesterol düzeyi, açlık kan şekeri, anksiyete ve depresyon skorları arasında korelasyon saptanmadı. Sonuç: Metabolik sendromu olanlarda, vitamin D eksikliğinden bağımsız olarak depresyon düzeyinde artış olduğu saptandı. Metabolik sendromu olanlarda, depresyon ve anksiyete ile vitamin D düzeyleri arasında ilişki olmadığı düşünüldü.
ABSTRACT
Objective: To evaluate vitamin D deficiency in patients with metabolic syndrome and to examine its effect on anxiety-depression. Material and Methods: Seventy one participants diagnosed with and without metabolic syndrome according to the International Diabetes Federation 2005 criteria were included into the study (35 participants in metabolic syndrome group, 36 participants in control group). Participants with rheumatological disease, fibromyalgia, anxiety-depression, history of orthopedic surgery and/or medication for any psychiatric illness were excluded from the study. The study was planned retrospectively. Demographic characteristics, waist and hip circumference measurement were examined. Blood triglyceride, HDL cholesterol, fasting plasma glucose, vitamin D levels, systolic and diastolic blood pressures and hospital anxiety-depression (HAD) scale were recorded retrospectively at the date when the HAD scale were applied. Results: Gender, age, height, weight, body mass index and hip circumference measurement were similar in both groups. Waist circumference measurement was significantly higher in the metabolic syndrome group compared to the control group (p=0.031). Triglyceride, fasting plasma glucose level, systolic and diastolic blood pressure were found to be significantly higher in the metabolic syndrome group compared to the control group. There was no significant difference in vitamin D level between two groups. While the anxiety score was found to be similar between two groups, the depression score was significantly higher in the metabolic syndrome group compared to the control group (respectively; p=0.917, p=0.008). There was no correlation between blood vitamin D level and waist circumference, hip circumference measurements, blood triglyceride, HDL cholesterol, fasting plasma glucose levels, anxiety and depression scores in the metabolic syndrome group. Conclusion: Independent of vitamin D deficiency, an increase in the level of depression was detected in participants with metabolic syndrome. It was thought that there was no relationship between depression, anxiety and vitamin D levels in patients with metabolic syndrome.