ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Multipl Sklerozlu Hastada Robotik Yürüme Eğitiminde Gelişen Bilateral Alt Ekstremite Selüliti
Bilateral Lower Extremity Cellulitis Developed in a Multiple Sclerosis Patient During Robotic Gait Training
Received Date : 26 Nov 2014
Accepted Date : 06 May 2015
Makale Dili: TR
ÖZET
Bu yazıda robotik yürüme eğitimine alınan ve bilateral alt ekstremite selüliti gelişen multipl skleroz (MS) tanılı bir olgu sunulmuştur. Daha önce literatürde robotik yürüme eğitimine alınan hastalarda bilateral alt ekstremite selüliti gelişmesi bildirilmediği için bu olgu sunulmak istendi. On yedi yıl önce MS tanısı konularak immünsupresif tedavi başlanan 64 yaşında kadın hasta, rehabilitasyon amacıyla kliniğimize kabul edildi. Hasta, haftada 3 gün 30 dakikalık robotik yürüme eğitimi programına alındı. Hastada 7. seanstan sonra her iki ayak sırtında ve distal tibiada kaşıntı ile birlikte eritemli ve deskuame lezyonlar gelişti. Enfeksiyon hastalıkları bölümünce hastaya selülit tanısı konularak intravenöz ampisilin-sulbaktam 6 gr/gün başlandı. Tedavi sonrası hastanın kliniğinde düzelme gözlendi. Hastaların robotik yürüme cihazı ile tempolu bir şekilde yürümeleri ayak cildinde mikrotravmaya ve çatlaklara; cihazının uyluk, diz ve ayak bileği kaflarının sıkı bağlanması ise dolaşım bozukluğuna neden olabilir. İmmunsupresif tedavi gibi enfeksiyona yatkınlık oluşturan durumlarda ve ayak hijyeni bozuk olan hastalarda da selülit gelişebilir. Robotik yürüme eğitimine alınan hasta grubunda cilt lezyonları açısından dikkatli olunmalı ve selülit gibi enfeksiyonların gelişebileceği akılda tutulmalıdır.
ABSTRACT
Reported here is a patient with multiple sclerosis (MS) who developed bilateral cellulitis in her lower limbs bilaterally during robotic gait training. Bilateral lower limb cellulitis in the patients who were applied to robotic gait training has not been documented in the hitherto literature. A 64 year-old woman who was diagnosed with MS 17 years ago and under immunosuppressive treatment referred to our rehabilitation clinic. She participated in robotic gait training program 3 days a week for 30 minutes. After the 7th session of the training, she developed pruritic, erythematous and desquamative skin lesions on the dorsum of both feet and distal tibial region. The patient was diagnosed with cellulitis by the department of infectious diseases and intravenous ampicillin-sulbactam 6 gr/day was prescribed. Clinical findings improved after the treatment. Patients ambulate in a faster gait pattern with robotic gait devices and this may cause microtrauma, fissures in foot skin and tight bending of cuffs may cause circulatory disorders. Cellulitis may develop in patients with poor foot hygiene and conditions that cause tendency to infections such as immunosuppressive therapy. Clinicians should be cautious about the skin lesions and development of infections like cellulitis in patients participating to robotic gait training.