ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Multipl Sklerozlu Hastalarda Nöropatik Ağrı: Klinik Değişkenlerle İlişkisi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Neuropathic Pain in Patients with Multiple Sclerosis: Its Association with Clinical Variables and Its Impact on Quality of Life
Received Date : 11 Sep 2015
Accepted Date : 19 Oct 2015
Makale Dili: EN
ÖZET
Amaç: Çalışmamızda multipl skleroz (MS) hastalarında PainDETECT anketi (PainDETECT Questionnaire (PDQ)) kullanarak nöropatik ağrı varlığını araştırmayı, klinik seyir, hastalık şiddeti ve hastalık süresi gibi klinik parametrelerle ilişkisini değerlendirmeyi ve bunun yanında yaşam kalitesi (quality of life (QoL)) üzerine etkisini saptamayı amaçladık.

Yöntemler: Çalışmaya toplam 32 MS hastası ve yaş ve cinsiyet uyumlu 32 sağlıklı kontrol dahil edildi. Nöropatik ağrı varlığı PDQ ile değerlendirildi. Ağrı şiddeti 10 cm Görsel Analog Skala (Visual Analog Scale (VAS)) ile ölçüldü. Hastalık şiddeti Genişletilmiş Özürlülük Durum Skalası (Expanded Disability Status Scale (EDSS)) ve yaşam kalitesi ise Nottingham Sağlık Profili (Nottingham Health Profile (NHP)) ile değerlendirildi.

Bulgular: PDQ'ya göre hastaların %59.38'inde ve kontrollerin %6,25'inde nöropatik ağrı gözlendi. Nöropatik ağrı oranı MS hastalarında kontrollerle kıyaslandığında daha yüksekti (Odds oranı (Odds ratio (OR)) = 21.92, güven aralığı (confidence interval (CI)) 95% (4.45-108.13)) (p<0.0001). Nöropatik ağrı varlığı ile klinik seyir arasında ilişki yoktu. Nöropatik ağrısı olan hastalar NHP ağrı alt grubunda belirgin olarak yüksek skor elde ettiler (p<0.05). Gruplar arasında EDSS ve NHP fiziksel mobilite, enerji, uyku, sosyal izolasyon ve emosyonel reaksiyon alt gruplarında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05).

Sonuçlar: Nöropatik ağrı ve non-nöropatik ağrı tedavisi farklı tedavi yaklaşımları gerektirdiğinden dolayı, nöropatik ağrının tanısı son derece önemlidir. MS'de nöropatik ağrı farkındalığı, yeni tedavi yöntemleri geliştirme ve daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamada bize yardımcı olacaktır.

ABSTRACT
Objective: In our study, we aimed to investigate presence of neuropathic pain in multiple sclerosis (MS) patients by using PainDETECT Questionnaire (PDQ), to assess its association with clinical parameters such as clinical course, disease severity and disease duration and as well as to determine its impact on quality of life (QoL).

Methods: A total of 32 MS patients and 32 age and sex-matched healthy controls were included in the study. Presence of neuropathic pain was assessed by PDQ. Severity of pain was measured by using 10 cm Visual Analog Scale (VAS). Disease severity was evaluated by Expanded Disability Status Scale (EDSS) and QoL by Nottingham Health Profile (NHP).

Results: According to PDQ, neuropathic pain was observed in 59.38% of the patients and 6.25% of the controls. The rate of neuropathic pain was higher in MS patients when compared with controls (Odds ratio (OR) = 21.92 confidence interval (CI) 95% (4.45-108.13)) (p<0.0001). There was no relation between presence of neuropathic pain and clinical course. Patients with neuropathic pain scored significantly higher in pain subgroup of NHP (p<0.05). There was no statistically significant difference in scores of EDSS and physical mobility, energy, sleep, social isolation and emotional reaction subgroups of NHP among the groups (p>0.05).

Conclusion: Because of the fact that neuropathic and non-neuropathic pain require different treatment approaches; diagnosis of neuropathic pain is critically important. Awareness of neuropathic pain in MS will help us develop new treatment methods and provide a better QoL.