ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler

AMPUTASYON

Notalgia Parestetika Tedavisinde Gabapentin ve TENS: Olgu Sunumu
Gabapentin and TENS in the Treatment of Notalgia Paresthetica: A Case Report
Makale Dili: TR
ÖZET
Notaljia Parestetika (NP) genellikle T2-T6 spinal sinirlerin dermatom alanlarına uyan, subskapuler paravertebral bölgede izlenen hiperpigmente lezyon, fokal kaşıntı, yanıcı tarzda ağrı, parestezi, hiperestezi ve hassasiyet ile karakterize kronik, unilateral sensorial bir nöropatidir. Etiyolojisi henüz netlik kazanmamış olan bu hastalığın tanısının klinik semptomlarla konulması ve nadir görülmesi nedeniyle sıklıkla tablo kronikleşmektedir. Sıklıkla bening seyirli olan ancak yaşam kalitesinde ciddi bir azalmaya neden olabilen bu hastalığın tedavisinde farklı sistemik ve topikal ajanlar kullanılabilmektedir. Bu yazıda nadir görülen bu klinik tablonun tipik cilt lezyonu, radyolojik görüntüsü ve tedavisi literatür eşliğinde sunulmuştur. (FTR Bil Der 2012;15: 86-8)
ABSTRACT
Notalgia Parestetika (NP) is a chronic, unilateral sensory neuropathy which is characterized by sensitivity, hyperesthesia, parasthesia, burning type pain, focal itching and hyperpigmented lesions observed on subscapular paravertebral area and conforms to T2-T6 spinal nerves. As this disease, etiology of which is not clear yet, is rare and diagnosed with clinical symptoms, clinical table is chronic. Various systemic and topical agents can be used as a treatment for this generally benign but a serious life-quality decreasing disease. This paper presents the typical skin lesion, radiological presentation and treatment of this rare disease accompanied by literature. (J PMR Sci 2012;15: 86-8)