ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

OLGU SUNUMU: AKCİĞER SEMPTOMLARI İLE BAŞLAYAN ROMATOİD ARTRİT
CASE REPORT: RHEUMATOID ARTHRITIS ONSET WITH LUNG SYMPTOMS
Makale Dili: TR - Medline No: 66235
ÖZET
Plöropulmoner tutulum romatoid artritin en sık ekstraartiküler bulgularından biri olarak bildirilmekte ve mortaliteye yol açan ciddi bir komplikasyon olarak tanımlanmaktadır. Romatoid akciğer hastalığı; plöritis, plevral efüzyon, solunum yolları enfeksiyonu ve interstisiyel akciğer hastalığı gibi çeşitli formlarda ortaya çıkabilir. Plevral ve pulmoner tutulum, romatizmal hastalık bulgularından önce ortaya çıkarsa, klinisyen ayırıcı tanıda güçlüklerle karşılaşabilir.

Bu makalede, hastalığın başlangıcında plevral ve pulmoner tutulum bulunan romatoid artitli vakanın klinik takip ve tedavi sonuçlarını sunduk.

ABSTRACT
Pleuropulmonary involvement is reported to be one of the common extra-articular manifestations of the rheumatoid arthritis, and it is defined as a serious complication causing mortality. Rheumatoid lung disease can manifest itself in various forms ranging from pleuritis to respiratory tract infections and interstitial lung disease. However, when the disease first manifests itself with pleural and pulmonary involvement without any previous history of rheumatic disease, the differential diagnosis can be challenging for the clinician.

In this article, we reported a clinical follow-up and treatment outcomes of the case with rheumatoid arthritis where pleural and pulmonary involvement found at the onset of the disease.