ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

OMURİLİK YARALANMALI ÇOCUK HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
DEMOGRAPHIC DATA OF THE PEDIATRIC SPINAL CORD INJURED PATIENTS
Makale Dili: TR - Medline No: 66230
ÖZET
Bu çalışmada hastanemizde yatarak rehabilitasyon programına alınan omurilik yaralanmalı çocuk hastaların klinik ve demografik özellikleri dosyaları taranarak retrospektif olarak incelendi.

Çalışmaya 28'si erkek, 15'i kız, 2-16 yaşları arasında yaş ortalaması 11.9 ± 3.6 yaş olan 43 omurilik yaralanmalı çocuk hasta alındı. Etiyolojide en sık rastlananan neden %39.5 ile trafik kazası idi. Nörolojik seviye olarak %67.5 oranı ile en fazla torakal bölge yaralanmaları vardı. Bunu %20.9 oranı ile lumbal bölge ve %11.6 oranı ile servikal bölge izliyordu. ASIA'ya gore 25 (%58.1) hasta ASIA Frankel A, 3 (%7.0) hasta ASIA Frankel B, 4 (%9.3) hasta ASIA Frankel C, 2 (%4.7) hasta ASIA Frankel D ve 9 (%20.9) hasta kauda eqina sendromu olarak değerlendirildi. Hastalarımızın hastanede ortalama kalış süresi ortalama 66.4 ± 33.2 gündü. Hastaların yatışları boyunca en sık izlenen tıbbi komplikasyon %55.8 ile idrar yolu enfeksiyonuydu. Bunu %46.5 ile yatak yarası, %32.6 ile vertebra deformiteleri ve %27.9 ile kontraktürler izliyordu.

ABSTRACT
In this study, pediatric spinal cord injured patients were retrospectively evaluated for their clinical and demographical data.

Forty-three children with spinal cord injury were included in this study. Twenty- eight were male and fifteen were girl, their mean age was 11.9 ± 3.6 years. The major etiological factor was motor vehicle accidents with 39.5%. The most common level of neurologic injury was the thoracic region with 67.5% and followed by lumbar region with 20.9% and cervical region with 11.6%. Neurological syndromes on presentation were ASIA Frankel A in 25 (58.1%) patients, ASIA Frankel B in 3 (7.0%) patients, ASIA Frankel C in 4 (9.3%) patients, ASIA Frankel D in 2 (4.7%) patients and cauda equina syndrome in 9 (20.9%) according to ASIA. The average length of stay in hospital was 66.4 ± 33.2 days. The most commonly encountered complication during to hospital stay was urinary infection with 55.8% and followed by pressure ulcers with 46.5%, spinal deformities with 32.6% and contractures with 27.9%.