ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Omurilik Yaralanmalı Hastalarda İdrar Yolu Enfeksiyonu ile İlişkili Faktörler
Associated Factors with Urinary Tract Infection in Patients with Spinal Cord Injury
Received Date : 12 Apr 2010
Accepted Date : 28 Apr 2010
Makale Dili: TR - Medline No: 93051
ÖZET
Amaç: Omurilik yaralanmalı (OY) hastalarda hastaneye kabulde ve rehabilitasyon sürecinde saptanan semptomatik idrar yolu enfeksiyonu (İYE) ile demografik, klinik, laboratuvar bulgular arasında ilişkili olabilecek faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: OY tanısı ile kliniğimizde yatarak rehabilitasyon programı uygulanmış 46 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalar hastaneye kabulde İYE olan ve olmayan ve rehabilitasyon sürecinde İYE gelişen ve gelişmeyen şeklinde gruplara ayrılarak, İYE'nin demografik, klinik ve laboratuvar bulgular ile ilişkisi araştırılmıştır.

Bulgular: Hastaneye kabulünde İYE saptanan hastalarda piyüri ve CRP artışının, İYE saptanmayan gruba göre daha fazla olduğu belirlenmiştir (p<0,05). İYE saptanan hastaların çoğunu komplet OY'lı, İYE saptanmayanların çoğunu da inkomplet OY'lı hastalar oluşturmaktadır (p=0,044). Rehabilitasyon sürecinde İYE gelişen hastaların yatış süreleri daha uzun olup (p=0,015), İYE gelişen hastaların çoğunu komplet OY'lı, İYE gelişmeyenlerin çoğunu da inkomplet OY'lı hastalar oluşturmaktadır (p=0,034). İdrar kültürlerinde en sık üreyen mikroorganizma; E.coli'dir. Rehabilitasyon sonrası temiz aralıklı kateterizasyon (TAK) uygulayan hastaların oranının %73,9'a yükseldiği, spontan işemenin %19,6 hastada sağlandığı ve daimi kateter kullanımının %6,5'e düştüğü gözlenmiştir.

Sonuç: YOY'lı hastalarda İYE varlığı ile piyüri, C-reaktif protein yüksekliği ve komplet OY arasında anlamlı ilişki mevcuttur. Rehabilitasyon sürecinde İYE gelişen hastaların hastanede yatış sürelerinin daha uzun olduğu tespit edilmiştir. Hastaneye kabulde daimi kateter kullanan hastalarda mesane rehabilitasyonu sonrası yüksek oranlarda TAK'a geçilebilmiştir.

ABSTRACT
Objective: It was aimed to determine the factors that could be related between demographic, clinical, laboratory findings and symptomatic urinary tract infection which was detected in spinal cord injury (SCI) patients while being accepted to the hospital or rehabilitation process.

Methods: Fourtysix patients who had been given rehabilitation programs in our inpatient clinic were reviewed retrospectively. While the patients were seperated into groups: patients with and without UTI while being accepted to the hospital and patients developing and not developing UTI during hospitalization period;relations between demographic, clinical and laboratory findings and UTI were investigated.

Results: Pyuria and C-reactive protein were significantly higher in patients with UTI compared to patients without UTI at the time of acceptance to the hospital (p<0.05). Most of the patients detected to have UTI were complete type of SCI patients with a longer period of hospitalization (p=0.015), whereas the most of the patients detected not have UTI were incomplete type of SCI patients (p=0.034). E. coli was the most frequently proliferated microorganism in urinary culture. It was observed that the percent of patients who used clean intermittant catheterization reached to 73.9%, spontaneous voiding was warrented in19.6% of patients and indwelling catheter use was decreased to 6.5%.

Conclusion: In SCI patients, there were significant correlations between UTI and pyuria, elevation of CRP and complete type of SCI. It was found that patients developing UTI during hospitalization period had prolonged hospitalization period. The ratio of passing to clean intermittant catheterization use was higher after bladder rehabilitation, in patients who were admitted to the hospital with indwelling catheter.