ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

On Aylık İnfantta Tetik Başparmak Olgusu
A Case of Trigger Thumb in a Ten Month Old Infant
Received Date : 21 Nov 2014
Accepted Date : 23 Feb 2015
Makale Dili: TR
ÖZET
Konjenital veya infantta tetik başparmak nadir görülmektedir. Klinik tablo literatürde halen yaygın olarak “konjenital tetik başparmak” olarak tanımlanmaktadır. Ancak hem tanımlama hem de etyoloji ile ilişkili birçok çelişki bulunmaktadır. Deformitenin konjenital mi yoksa infant dönemde kazanılmış bir deformite mi olduğu ile ilgili görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Bazı yazarlar tarafından “çocukta başparmağın kazanılmış fiks fleksiyon deformitesi” gibi alternatif tanımlamalar önerilmektedir. Diğer yandan tedavi de tartışmalıdır. Tek tedavinin cerrahi olduğunu düşünen yazarlar bulunmaktadır ancak spontan rezolusyon oranları literatürde % 24-49 olarak verilmektedir. Bu nedenle bazı otörler cerrahi öncesi bir süre konservatif tedavi yöntemleri ile takibi önermektedirler. Bu olgu sunumunda başparmakta hareket kısıtlılığı şikayeti ile gelen 10 aylık bir hasta nedeniyle infantta tetik başparmağın tanımlamasını, patofizyolojisini ve tedavisini tartışmayı amaçladık.
ABSTRACT
Congenital trigger thumb or trigger thumb in infants are rare. The clinical situation is still widely defined as “congenital trigger thumb” in the literature. However, there are many contradictions about defination and etiology of trigger finger in infant. There are differences opinion about whether deformity is congenital or acquired deformity in infancy. Some authors suggest alternative definitions such as “acquired thumb flexion contracture in children” for this clinical situation. On the other hand treatment is also controversial. Some authors agree that only treatment is surgery of but spontaneous resolution rate is given as %24-49 in the literature. Therefore, some authors suggest a follow-up period with conservative treatment methods before surgery. In this case report; our aim is to discuss the definition, pathophysiology and treatment of trigger thumb in infant with because of a 10-month old patient with a complaint of motion limitation of the thumb.