ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ÖN ÇAPRAZ BAĞ TAMİRİ SONRASI İZOKİNETİK DEĞERLENDİRME
ISOKINETIC EVALUATION AFTER ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION
Makale Dili: TR - Medline No: 66233
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı diz ön çapraz bağ (ÖÇB) tamiri yapılan ve ayaktan rehabilitasyon programı uygulanan hastaların kas performansını ve fonksiyonel kapasitelerini araştırmaktı.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya artroskopik olarak ÖÇB tamiri uygulanan 20 hasta alındı. Yaş ve cinsiyet benzer 20 sağlıklı gönüllü kişi ile kontrol grubu oluşturuldu. Diz kuadriseps ve hamstring kas gücü izokinetik dinamometre ile operasyondan 1 yıl sonra ölçüldü. İzometrik kas gücü 60º'de, konsantrik izokinetik ölçümler ise 60º/sn, 90º/sn, ve 180º/sn'de ölçüldü. Tüm hastaların fonksiyonel kapasiteleri Lysholm-II ve Tegner skalası ile ameliyat öncesinde ve 1 yıl sonra değerlendirildi.

Bulgular: Opere ve normal diz arasında 60º'deki kuadriseps izometrik pik tork değerleri anlamlı derecede farklıydı. Diz izokinetik kas güçlerinde ise tüm açısal hızlarda hasta ve sağlam taraf hamstring pik tork değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir farklılık yoktu. Bununla birlikte kuadriseps'te tüm açısal hızlarda hasta tarafta anlamlı derecede azalma olduğu tespit edildi. Diz fleksiyon ve ekstansiyon enduranslarında ise sağlam ve hasta taraf arasında farklılık bulunmadı. Hasta ve kontrol grubu karşılaştırıldığında ise opere taraf kuadriseps 60º'deki izometrik pik tork değerlerinin ve tüm açısal hızların anlamlı derecede farklı olduğu bulundu. Bununla birlikte 1 yıl sonunda tüm hastaların fonksiyonel kapasitelerinde anlamlı derecede iyileşme saptandı.

Sonuç: Sonuç olarak hasta grubumuzda diz ekstansiyon kas gücünün yetersiz olduğu belirlendi. Bu bulgular rehabilitasyon programımızı ve aksayan yönlerini değerlendirmede yardımcı olabilir.

ABSTRACT
Objective: The purpose of this study was to investigate the muscle performances and functional capacities of patients to whom anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction performed and outpatient rehabilitation program was applied.

Patients and Method: Twenty patients to whom artroscopically ACL reconstruction performed were taken into in this study. Twenty age-matched healthy volunteers were enrolled as the control group. Quadriceps and hamstring muscle strengths of knee were measured by isokinetic dynamometer a year after operation. Isometric muscle strength was assessed at 60º, concentric isokinetic measurements were performed at 60º/sec, 90º/sec and 180º/sec. The functional capacities of all patients were also evaluated by Lysholm-II and Tegner scale before operation and at the and of 1 year.

Results: There was a significant difference between operated and normal knee at 60º quadriceps isometric peak torque. At isokinetic muscle strengths of knee there was no statistical difference in peak torques of hamstring muscle of operated and normal knee at all angular velocities. However significant deficit determined at all angular velocities in quadriceps. No differences found between operated and normal knees in knee flexion and extension endurances. As a comparison with control and patient groups, significant differences found operated knee at 60º isometric peak torque and all angular velocities in quadriceps. In addition of that improvement observed in functional capacities of all patients at the and of a year.

Conclusion: As a conclusion, extensor muscle strength of knee found to be inefficient in our patients group. This finding may help us to re-evaluate our rehabilitation program and difficulties.