ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

Osteoartrit ve Obezite İlişkisi
The Relationship Between Osteoarthritis and Obesity
Received Date : 09 Feb 2015
Accepted Date : 28 Apr 2015
Makale Dili: TR
ÖZET
Osteoartrit, eklem kıkırdağında erozyon, marjinal kemik hipertrofisi ve subkondral skleroz ile karakterize, ilerleyici ve geri dönüşümsüz bir dejeneratif eklem hastalığıdır. Toplumda sıklığı giderek artan obezite, osteoartrit için hastalık gelişme riski, hastalık progresyonu ve tedaviye yanıt yönünden değiştirilebilir bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Obezite sıklıkla diz, kalça, lomber omurga gibi yük taşıyan eklemlerde dejeneratif süreç ile ilişkilendirilmiştir. Ancak bazı çalışmalarda obezite ile beraber el eklemleri gibi yük taşımayan eklemlerde de osteoartrit sıklığının arttığı ortaya konulmuş, biyomekanik değişikliklere ek olarak sistemik faktörlerin de patogenezde etkili olabileceği tartışılmıştır. Sistemik ve lokal inflamatuar süreçlerin ve metabolik sendrom ile ilişkili komorbiditelerin de kıkırdak dejenerasyonunda farklı mekanizmalar üzerinden rol oynayabileceği düşünülmektedir. Dolayısı ile obezlerde osteoartrit gelişimi ve progresyonunun; biyomekanik, metabolik ve inflamatuar değişikliklerin ortak bir sonucu olduğunu düşünmek daha doğru bir yaklaşım olabilir. Bununla beraber osteoartrit ve obezite birlikteliğinde patogenez halen tam olarak aydınlatılamamış olsa da, bu hasta grubunda kilo kaybının sağladığı faydalar göz ardı edilmemeli ve klinik yaklaşımda mutlaka tedavinin önemli bir parçası olarak yer almalıdır.
ABSTRACT
Osteoarthritis is a progressive and irreversible degenerative joint disease characterized by erosions in articular cartilage, marginal bone hypertrophy and subchondral sclerosis. With increasing rate in population, obesity is accepted as a modifiable risk factor not only for incidence, but also for progression and poor treatment outcomes in osteoarthritis. Obesity is often associated with degeneration of weightbearing joints, such as knee, hip and spine. However some studies demonstrated that the prevelance of osteoarthritis increases also in non-weight-bearing joints in obesity, such as hands, debating the effects of systemic factors in pathogenesis, in addition to biomechanical changes. Systemic and local inflammatory processes, and comorbidities related with metabolic sendrome are also thought to play a role in cartilage degeneration. Therefore, it may be more appropriate to consider development and progression of osteoarthritis as a conjunct result of biomechanical, inflammatory and metabolic alterations in obesity. The exact pathogenesis in obesity and osteoarthritis concomitance is yet to be clarified, nevertheless the benefits of weigth loss should not be disregarded in these patients, and should be considered as an important part of clinical approach.