ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

OSTEOPOROZ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA SERUM D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ
SERUM VITAMIN D LEVELS IN PATIENTS APPEALED TO OSTEOPOROSIS OUTPATIENT CLINIC
Makale Dili: TR - Medline No: 66209
ÖZET
Çalışmanın amacı osteoporozlu hastalarda D vitamini düzeylerini saptamak ve serum D vitamini düzeylerinin mevsim, kemik dansitometresi ve kemik döngüsü belirleyicileri ile ilişkisinin retrospektif olarak belirlenmesidir.

Osteoporoz İzlem Polikliniğine başvuran toplam 472 kişi çalışmaya alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, lomber ve femur boynu BMD değerleri, serum D vitamini, parathormon, osteokalsin ve deoksipiridinolin düzeyleri ve bu markerların ölçüldüğü tarih ay olarak kaydedildi. Çalışmaya alınan toplam 472 kişinin 400'ü (% 84,7) osteopeni ve osteoporozlu hasta grubu, 72'si ise (% 15,3) kontrol grubunda idi. Toplam 472 kişinin 224'ünde (%47.4) D vitamini düzeyi düşük olarak belirlendi (≤ 20 µg/L). Serum D vitamin düzeyinin düşüklük oranı, hasta grubunda %52,8; kontrol grubunda ise %51,6 idi. Hasta grubunda D vitamini düzeylerinin mart ayında en düşük (12.41 ± 5.42 µg/L); eylül ayında ise en yüksek olduğu ( 31.33 ± 8.28 µg/L) saptandı. Hasta grubunda D vitamini düzeyleri ile parathormon (p=0.001), osteokalsin (p<0,05) ve deoksipiridinolin (p= 0.001) düzeyleri arasında negatif korelasyon saptandı.

Ülkemizde D vitamini düşüklüğü oldukça yaygındır. Türk kadınlarının kalsiyum ve D vitamini takviyesine ihtiyaç duydukları ve bu ihtiyacın kış aylarında daha da arttığı görülmüştür. D vitamini düzeyleri ile kemik dönüşüm hızı belirleyicileri arasında negatif ilişki saptanması da D vitamini replasmanı ile kemikteki döngünün azaltılabileceğini düşündürmektedir.

ABSTRACT
The aim of the study is to determine the serum vitamin D levels and to determine retrospectively the relationship between these levels and season, bone mineral densitometry (BMD) and bone turnover markers.

Totally 470 person were evaluated with age, sex, lumbar and femur neck BMD values, serum vitamin D, parathormone, osteocalcin and deoxypyridinoline levels. The measurement dates were recorded as month.

400 (% 84.7) osteopeni and osteoporosis patients and 72 (% 15.3) controls were evaluated. % 47.4 of 472 person had D hipovitaminosis (< 20 µg/L). Serum hipovitaminosis was %52.8 in osteoporosis patient group and %51.6 in control group. In patient group, the lowest values of serum vitamin D was in March (12.41±5.42 µg/L), and the highest values of serum vitamin D was in September ( 31.33 ±8.28 µg/L ). In patient group, serum vitamin D levels were negatively correllated with parathormone (p=0.001), osteocalcin (p<0,05) ve deoxypyridinoline (p= 0.001) levels.

D hipovitaminosis is very common in our country. It is concluded that the Turkish women need calcium and vitamin D replacement, especially in winter months. Because the vitamin D levels and bone turnover markers are negatively correlated, we think the replacement of vitamin D may decrease the bone turnover.