ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Patellofemoral Ağrı Sendromu ile Alt Ekstremite Biyomekaniği Arasındaki İlişki
The Association Between Patellofemoral Pain Syndrome and Lower Extremity Biomechanics
Received Date : 10 Oct 2017
Accepted Date : 23 Nov 2017
Doi: 10.31609/jpmrs.2017-58440 - Makale Dili: EN
J PMR Sci 2018;21(1):22-8
ÖZET
Amaç: Patellofemoral ağrı sendromu (PFAS); özellikle genç, fiziksel olarak aktif bireylerde sık görülen bir diz problemidir. Hastaların hem yaşam kalitesini hem de günlük yaşamlarındaki fonksiyonel aktivitelerini olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada, alt ekstremite dizilimini etkileyebilen Q açısı, A açısı, sulkus açısı ve ayak pronasyonundaki değişikliklerin PFAS ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya unilateral PFAS tanısı konan 130 hasta ile ön diz ağrısı tariflemeyen 100 sağlıklı kişi alındı. Tüm bireyler, Foot Posture Indeks 6 kullanılarak ölçülen ayak pronasyonu, Q açısı, A açısı, sulkus açısı, ağrı şiddetleri ve fonksiyonel seviyeleri açısından değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya alınan gruplar arasında yaş, cinsiyet ve beden kitle indeksi (BKİ) açısından istatistiksel anlamlı farklılık yoktu (p<0,05). PFAS’lı hastalar ile asemptomatik bireyler karşılaştırıldığında Foot Posture Index 6 (FPI-6) skorları, Q açısı, A açısı ve sulkus açısı değerleri PFAS’lı hastalarda kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti (p<0,05). Sonuç: Artmış Q açısı, artmış A açısı, artmış sulkus açısı ve ayak pronasyonunda artma PFAS’ye yol açabilir. Multifaktöriyel bir hastalık olan PFAS’de alt ekstremite dizilim bozukluğu ayrıntılı olarak incelenmeli ve tedavide patolojik neden düzeltilmeye çalışılmalıdır.
ABSTRACT
Objective: Patellofemoral pain syndrome (PFPS) is a pathology of the knee joint that is particularly common among physically active younger individuals. It is associated with adverse consequences both on the quality of life and daily functional activity. In this study, we aimed to assess the association between PFPS and alterations in Q angle, A angle, sulcus angle, and the foot pronation, which may affect the alignment of the lower extremity. Material and Methods: A total of 130 patients diagnosed with unilateral PFPS and 100 healthy subjects without anterior knee pain have been enrolled. Foot pronation measured using foot posture index 6, Q angle, A angle, sulcus angle, pain severity, as well as functional status were evaluated in all participants. Results: There was no statistically significant difference between the groups in terms of age, gender and body mass index (BMI) (p<0.05). Patients with PFPS had statistically significantly higher Foot Posture Index 6 (FPI-6) scores, Q angle, A angle, and sulcus angle as compared controls (p<0.05). Conclusion: Elevated Q angle, A angle, sulcus angle, and over-pronation of the foot may lead to PFPS. PFPS is a multifactorial condition that requires a detailed evaluation with respect to malalignment of the lower extremity as well as the correction of the underlying pathology.