ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Psöriyazis ve Psöriyatik Artritte Ağrının Nöropatik Bileşeni: Kesitsel Bir Çalışma
A Cross-Sectional Assessment of Neuropathic Pain in Patients with Psoriasis and Psoriatic Arthritis
Received Date : 15 Sep 2019
Accepted Date : 05 Nov 2019
Available Online : 19 Dec 2019
Doi: 10.31609/jpmrs.2019-70757 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2020;23(1):1-6
ÖZET
Amaç: Psöriyazis (Ps) ve psöriyatik artrit (PsA) olan birçok hastada, ciltte rahatsızlık, yanma, acı, tahriş ve aşırı duyarlılık gibi çeşitli duyusal cilt semptomları gelişebilir ve nöropatik ağrı bu duyusal cilt semptomlarının bir bileşeni olabilir. Bu çalışma, Ps ve PsA hastalarında nöropatik ağrı varlığını değerlendirmeyi ve hastalık şiddeti ile ağrı skorları arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 79 Ps, 21 PsA hastası ve 45 sağlıklı kontrol alındı. Nöropatik ağrı PainDETECT anketi [PainDETECT Questionnaire (PDQ)] ile, ağrı şiddeti Görsel Analog Skala [Visual Analog Scale (VAS)] ile değerlendirildi. Hastalık şiddeti ve yaşam kalitesini değerlendirmek için sırasıyla Psöriyazis Alan Ciddiyeti İndeksi (PASI) ,Dermatoloji Yaşam Kalitesi İndeksi (DLQI) ve Nottingham Sağlık Profili (Nottingham Health Profile (NHP) kullanıldı. Bulgular: PsA’lı hastalarda, Ps’li hastalar ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha yüksek “muhtemel nöropatik ağrı” değerleri izlendi (sırasıyla; %19, %3,8 ve %6,7). Ortalama PDQ skorları Ps ve PsA gruplarında kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu. PsA grubu, Ps grubuna göre anlamlı derecede kötü ağrı, fiziksel aktivite ve yorgunluk skorlarına sahipti. Sonuç: Bulgularımız nöropatik ağrının PsA hastalarında ortaya çıkan duyusal semptomların bir bileşeni olabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, psöriyazis hastalık şiddeti ve nöropatik ağrı arasında bir ilişki bulunamadı.
ABSTRACT
Objective: Many patients with psoriasis (Ps) and psoriatic arthritis (PsA) develop a variety of sensory skin symptoms as discomfort, burning, stinging, irritation and hypersensitivity. We hypothesize that neuropathic pain (NP) is a component of these sensory skin symptoms. This study aims to assess the prevalence of NP in patients with Ps and PsA and to investigate the association between disease severity and pain scores. Material and Methods: We conducted a cross-sectional study on 79 Ps patients, 21 PsA patients, and 45 healthy individuals. NP was assessed by the PainDETECT Questionnaire (PDQ). Pain intensity was scored on Visual Analogue Scales (VAS). We used the Psoriasis Area Severity Index (PASI) and the Dermatology Life Quality Index (DLQI) and Nottingham Health Profile (NHP) to assess the disease severity and quality of life, respectively. Results: PsA patients had significantly more “likely neuropathic pain” compared with Ps patients and healthy controls (19% vs. 3.8% and 6.7%). The mean PDQ scores were higher in the Ps and PsA groups than the control group. PsA group had significantly worse scores of pain, physical activity, and fatigue compared with the Ps group. Conclusion: Our findings suggest that neuropathic pain may be a component of the sensory symptoms manifested in PsA patients. However, no association was found between disease severity and neuropathic pain.