ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Romatoid Artrit Hastalarında Anti-CCP2 Antikorların Romatoid Faktör ve Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi
The Association of Anticitrullinated Peptid Antibodies with Rheumatoid Factor and Disease Activity in Rheumatoid Arthritis
Received Date : 22 Dec 2010
Accepted Date : 13 Apr 2011
Makale Dili: TR - Medline No: 99744
ÖZET
Romatoid artritte (RA) erken tanı ve agresif tedavinin öneminin ortaya çıkması, son yıllarda siklik sitrulin peptidlere karşı antikor (anti-CCP2 ) ölçümünü daha popüler hale getirmiştir. Biz bu çalışmada RA'lı hastalarda anti-CCP2'nin, Ig M RF ve hastalık aktivitesi ile korelasyonunu araştırmayı planladık. American College of Rheumatology (ACR) kriterlerine göre RA tanısı almış 52 (46K/6E) olgu çalışmaya alındı. Hastaların ayrıntılı klinik muayeneleri yapılıp ilaç kullanım öyküleri alındı. Her hasta için yaş, cinsiyet, sabah tutukluğu, hassas ve şiş eklem sayısı kayıt edildi. Hasta ve doktorun genel sağlık değerlendirmeleri için Görsel Anolog Skala (GAS) değerleri hesaplandı. Serum örneklerinde C-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimantasyon hızı (ESH), RF Ig M ve anti-CCP2 ölçüldü. Hastalık aktivitesi 28 eklem hastalık aktivite skoru (DAS 28) ile hesaplandı. Anti-CCP2 ile RF Ig M korelasyonu araştırıldığında istatistiksel olarak pozitif korelasyon tespit edildi (r=0,25, P<0,05). Benzer şekilde anti-CCP2 ve DAS 28 arasında pozitif korelasyon saptandı (r:0,25, P<0,05). Sonuç olarak hastalık aktivitesi ve diğer semptomlara ilave olarak, anti-CCP2 ve IgM RF'ün birlikte değerlendirilmesi tedavi seçeneklerine karar verme adımında iyi bir yol gösterici olabilir. (FTR Bil Der 2011;14:9-11)
ABSTRACT
The importance of early diagnosis and aggressive treatment in rheumatoid arthritis (RA) became apparent in recent years and made the measurement of antibodies against citrulin peptides more popular. In this study we aimed to investigate the correlation of anti-CCP2 with rheumatoid factor IgM, and disease activity in RA patients. Fifty two patients (46 women and 6 men) with RA diagnosis according to American Collage of Rheumatology included to the study. Clinical assesment of the patients were established in detail and their histories of drug use were recorded. Age, gender, morning stiffness, number of tender and swollen joints, visual analogue scales for patient's global assessment for general health and physician's global assessment were recorded. C-reactive protein (CRP), erythrocyte sedimentation rate (ESR), RF and anti-CCP were measured in serum samples. Disease activity was calculated with 28 joint disease activity score (DAS28). Anti-CCP2 was positively correlated with RF(r=0.25; P<0.05). Similarly there was positive correlation between DAS-28 and anti- CCP2 values (r=0.25; P<0.05). As a result the assessment of anti-CCP2 together with RF IgM in addition to disease activity and other symptoms, might be a good guide in the step of treatment decision. (J PMR Sci 2011;14:9-11)