ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Romatoid Artritli Bir Olguda Dört Farklı Nörolojik Tutulum: Servikal Miyelopati, Polinöropati, Tuzak Nöropati ve Miyopati
Four Different Neurological Involvement in a Patient with Rheumatoid Arthritis: Cervical Myelopathy, Entrapment Neuropathy, Polyneuropathy and Myopathy
Received Date : 04 Jan 2018
Accepted Date : 16 Apr 2018
Doi: 10.31609/jpmrs.2017-58823 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2019;22(2):71-5
ÖZET
Romatoid artritin ekstraartiküler tutulumlarından biri de nörolojik tutulumlardır ve hastalığın genellikle ileri dönemlerinde görülmektedir. Romatoid artritte nörolojik tutulumlar pannus ya da inflame sinoviyumun spinal korda, periferal sinirlere basısına, romatoid vaskülite ya da ilaçlara bağlı olarak görülmektedir. Bu çalışmada, atlantoaksiyel eklemde oluşan pannus dokusunun yapmış olduğu kompresyona bağlı servikal miyelopati gelişen, beraberinde odontoid fraktürü, polinöropati, karpal tünel sendromu ve steroid miyopatisi saptanan romatoid artritli bir olgunun sunulması amaçlanmıştır.
ABSTRACT
One of the extraarticular involvement of rheumatoid arthritis is neurological involvement and could be seen in the later stages of the disease. Neurological involvement in rheumatoid arthritis could usually be seen due to the pressure of the pannus or inflame synovium of the spinal cord and peripheral nerves, or rheumatoid vasculitis or drugs. In this report, we present a case of rheumatoid arthritis with cervical myelopathy due to compression caused by pannus tissue in the atlantoaxial joint and accompanying odontoid fracture, polyneuropathy, carpal tunnel syndrome and steroid myopathy.