ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA KOMORBİDİTE
COMORBIDITY IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTRHRITIS
Makale Dili: TR - Medline No: 70960
ÖZET
Amaç: Romatoid artrit (RA) etiyolojisi bilinmeyen, kronik, inflamatuvar, sistemik bir hastalıktır. RA'lı hastalarda eşlik eden kronik hastalıkların bulunması hastaların günlük yaşam aktivitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı komorbiditenin RA'lı hastalarda klinik parametreler ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisini belirlemekti.

Metod: Çalışmaya RA tanısı ile takip edilen 134 (110 kadın, 24 erkek) hasta dahil edildi. Tüm hastaların demografik özellikleri belirlendi, hastalık ve sabah tutukluğu süresi, kullanılan ilaçlar, eşlik eden hastalıklar kaydedildi. Hastaların eklemlerindeki ağrı şiddeti vizuel analog skala (VAS) ile ölçüldü. Tüm hastaların eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), C-reaktif protein (CRP), romatoid faktör (RF), hemoglobin (Hb) değerleri laboratuvar parametreleri olarak belirlendi. Hastaların eklem hassasiyeti Ritchie artiküler indeksi (RAI), günlük yaşam aktivitelerinde özürlülük sağlık değerlendirme anketi (Health Assessment Questionnaire- HAQ) ile değerlendirildi. Hastanın ve doktorun global değerlendirmesi VAS ile belirlendi. Hastalar komorbid hastalık mevcudiyetine göre iki guruba ayrıldı. Gruplar arası klinik ve laboratuvar özellikler karşılaştırıldı.

Bulgular: 64 (% 48) hastada komorbid hastalık tespit edildi. En sık rastlanan komorbid hastalıklar sırasıyla hipertansiyon (%11.2), peptik ülser (%7.5), kronik pulmoner hastalık (%7.5), diabetes mellitus (% 6.7) ve osteoporoz (%3.7) olarak belirlendi. Komorbid hastalığı olan grupta hastaların yaş ortalaması, HAQ skoru ve hastaların global değerlendirmeleri istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek bulundu.

Sonuç: Komorbidite RA'lı hastalarda hastalığın prognozunu, günlük yaşam aktivitelerini ve fonksiyonel kapasiteyi olumsuz olarak etkilemektedir. Bu yüzden Ra'lı hastalar komorbid hastalıklar yönünden değerlendirilmeli ve komorbid hastalığı olanlar yakından takip edilmelidir.

ABSTRACT
Aim: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic, inflammatory, systemic disease with an unknown etiology. In patients with RA, coexistence of chronic disease had negative effect on daily living activities. The aim of the study was to determine the effect of comorbidity on clinical parameters and daily living activities in patients with rheumatoid arthritis (RA).

Methods: One hundred thirty-four (110 female, 24 male) patients with RA were included into the study. The demographic properties, duration of disease and morning stiffness, drug use and comorbid conditions were recorded in all patients. The severity of joint pain was assessed by visual analog scale (VAS). Erythrocyte sedimentation rate (ESR), C-reactive protein (CRP), rheumatoid factor (RF) and hemoglobin (Hb) were determined as laboratory parameters. Tenderness of the joints was assessed by Ritchie articular index (RAI), disability in daily living activities was assessed by Health Assessment Questionnaire (HAQ). Global assessments of the patients and the doctor were determined by VAS. The patients were enrolled into two groups according to presence of comorbid conditions. Clinical and laboratory parameters of the groups were compared.

Results: Sixty-four (% 48) patients had comorbid conditions. The most common comorbid conditions were hypertension (%11.2), peptic ulcer (%7.5), chronic pulmonary disease (%7.5), diabetes mellitus (% 6.7) and osteoporosis (%3.7) respectively. The mean of age, score of HAQ and global evaluation of patients were significantly high in patients with comorbid conditions.

Conclusion: In patients with RA, comorbid conditions negatively affect the prognosis of the disease, daily living activities and functional capacity. So that the patients with RA should be evaluated for comorbid conditions and the patients with comorbid conditions should be followed closely.