ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA sIL-2R DÜZEYİNİN LABORATUAR VE KLİNİK HASTALIK AKTİVİTE PARAMETRELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF sIL-2R LEVELS WITH LABORATORY AND CLINICAL DISEASE ACTIVITY PARAMETERS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS
Makale Dili: TR - Medline No: 33258
ÖZET
Romatoid Artrit (RA) kronik inflamatuar, progresif, özellikle küçük eklemleri simetrik olarak tutan romatizmal bir hastalıktır. Sitokinler hem doğal, hem de spesifik immün yanıtta immün sistem hücrelerinin birbirleri ile olan ilişkilerini düzenleyen çözünür protein veya glikoproteinlerdir. Bu çalışmada serum çözünür interlökin-2 reseptörü (soluble interleukin-2 receptor: sIL-2R) düzeyi ile laboratuar hastalık aktivite parametrelerinden eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve c- Reaktif protein (CRP), klinik hastalık aktivite parametrelerinden ağrı, halsizlik, sabah tutukluğu, şiş eklem sayısı, Steinbrocker fonksiyonel evre, Ricthie ariküler indeksi, Modifiye Sağlık Değerlendirme Ölçeği (Modified-Health Assesstment Questionnaire: M-HAQ) arasındaki ilişki araştırıldı. Bizim bulgularımız sIL-2R'nin aktif RA'lı hastalarda ESH ve CRP ile birlikte hastalık aktivitesini gösteren bir parametre olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir.
ABSTRACT
Rheumatoid arthritis is a chronic, inflammatory, progressive rheumatic disease involving especially small joints symmetrically. Cytokines are soluble protein or glycoproteins, arranging the interactions between immune system cells in both natural and specific immune response. In this study the relation between serum soluble interleukin-2 receptor (sIL-2R) level and laboratory disease activity parameters such as erithrocyte sedimentation rate (ESR) and c-reactive protein (CRP) clinical disease activity parameters such as pain, weakness, morning stiffness, steibrocker functional phase, Ritchie articular index, Modified Health Assessment Questionnaire (M-HAQ) is searched. Our findings made us think that with that with ESR and CRP sIL-2R levels can be used as a parameter showing diseaes activity in active Rheumatoid arthritis patients.