ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Sağlıklı Gönüllülerde Dominant ve Non-dominant Üst Ekstremite Sinir Kesit Alanlarının Ultrasonografik Değerlendirilmesi
Ultrasonographic Evaluation of Dominant and Non-dominant Upper Extremity Nerve Cross Sectional Areas in Healthy Volunteers
Received Date : 12 May 2017
Accepted Date : 28 Jul 2017
Doi: 10.31609/jpmrs.2017-56492 - Makale Dili: TR
J PMR Sci 2018;21(1):1-8
ÖZET
Amaç: Yüksek çözünürlüklü ultrasonografi (USG) ile üst ekstremite periferik sinirlerin kesit alanlarının (SKA) dominant ekstremite ile ilişkisini saptamaktır. Gereç ve Yöntemler: Doksan sekiz katılımcının bilateral medyan ve ulnar sinir SKA’ları ön kolda belirlenen ikişer noktadan ve üst kolda radyal SKA’ı belirlenen tek noktadan ölçüldü. Aynı zamanda SKA’ların hastanın yaşı, cinsiyeti, boy, kilosu ve beden kitle indeksi ile korelasyonlarına hem dominant hem de non-dominant ekstremiteden bakıldı. Bulgular: Bütün katılımcılar değerlendirildiğinde ölçüm noktalarında medyan, ulnar ve radyal SKA değerlerinde dominant ve non-dominant üst extremite arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Katılımcıların dominant taraf tüm ölçüm noktalarında SKA değerleri cinsiyet ve boy ile korele bulunur iken (p<0,05), non-dominant tarafta anlamlı bir korelasyon saptanmadı (p>0,05). Erkek katılımcılarda ise dominant ve non-dominant taraf arasında medyan ve ulnar SKA’nın her iki ölçüm noktasında da istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi. Sonuç: Ölçüm noktalarının ve tekniklerin standardize olmaması, var olabilecek asemptomatik hastalıkların varlığı, demografik verilere göre sinir çaplarındaki farklılıklar USG ile periferik sinir ölçümlerinde sınırlamalara yol açmaktadır. Ancak, sinir çapı ile hastalıkların tanısı konulmaya çalışılırken, erkeklerde fiziki kuvvet ile çalışmaya bağlı dominant ve non-dominant taraf arasında fark olabileceği mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to determine the relationship between the cross-sectional areas (CSA) of the upper extremity peripheral nerves and the dominant extremity with high resolution ultrasonography (USG). Material and Methods: In 98 participants, the bilateral median and ulnar nerve CSA were measured from the two points on the forearm and the radial CSA on the upper arm from a single point. At the same time, correlations of CSA with age, gender, height, weight and body mass index of the patients were evaluated both dominantly and non-dominantly. Results: There was no statistically significant difference between dominant and non-dominant upper extremities in median, ulnar and radial CSA values at the measurement points when all participants were evaluated (p>0.05). CSA values were correlated with gender and height (p<0.05) at all dominant sides of the participants, but there was no significant correlation at the non-dominant side (p>0.05). In male participants, a statistically significant difference was found between both dominant and non-dominant sides of both median and unlar CSA. Conclusion: The lack of standardization of measurement points and techniques, the presence of possible asymptomatic diseases, differences in nerve diameters according to demographic data lead to limitations in peripheral nerve measurements with USG. However, when attempting to diagnose diseases with nerve CSA, it is absolutely necessary to consider that there may be a difference between dominant and non-dominant sides in men lead to working with physical force.