ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

SEREBRAL PALSİ RİSKİ TAŞIYAN İNFANTLARIN VOJTA YÖNTEMİ İLE TANINMASI VE TEDAVİSİ
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF INFANTS WITH CEREBRAL PALSY RISK BY VOJTA METHOD
Makale Dili: TR - Medline No: 66219
ÖZET
Serebral Palsi (SP) açısından risk faktörleri taşıyan infantların, Vojta yöntemiyle tanılarının araştırılması ve terapi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışmaya, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nden SP riski olabileceği düşüncesiyle hastanemize yönlendirilen yaş ortalaması 7.35 ay olan toplam 10 olgu alındı. Olgularda Vojta'nın kinezyolojik tanı yöntemindeki 7 adet postural refleks değerlendirilerek, patolojik olanlar belirlendi. Değişik derecelerde Santral Koordinasyon Bozukluğu (SKB) tanısı konularak Vojta terapisine alındı. Tedavinin başlangıcında, olgularımızın 6'sında (%60) hafif derecede SKB, 4'ünde (%40) orta derecede SKB bulundu. Vojta terapisinin 6.ayında başlangıçta hafif derecede SKB'i olan 6 olgunun 2'sinde (%33.3) patolojik refleks sayısı azalmış ve SKB'i çok hafif dereceye düşmüştü. Diğer 4 olgunun bozukluk düzeyinde bir değişiklik olmadı.

Vojta'nın kinezyolojik tanı yönteminin SP'yi erken saptamada faydalı olabileceği ve habilitasyon programına erken başlama imkanı verebileceği düşünülmektedir. Vojta terapi yöntemi ise, anne tarafından evde uygulanabilecek, ucuz, kolay bir yöntem olarak görülmekle birlikte uzun dönem sonuçları bilinmemektedir.

ABSTRACT
This study aims to investigate and evaluate, using Vojta method, the diagnosis and evaluation of therapy results of the infants with risk factors regarding Cerebral Palsy (CP).

The study included a total of 10 subjects, with average ages of 7.35 months, who were referred by Dr. Sami Ulus Children Hospital in consideration of possible CP risks. Seven postural reflexes as defined by Vojta's kinesiology diagnosis method were assessed in the subjects, and those having pathology were determined. Central Coordination Disorder (CCD) diagnosis at various degrees was given, and the subjects were included in Vojta therapy. At the beginning of the therapy, CCD of slight degree was determined in 6 (60%) of our cases while medium degree CCD was found in 4(40%). At the 6th month of Vojta therapy, 2 (33.3%) of the 6 subjects with slight CCD initially had reduced reflex number, with a very slight CCD level.

It is thought that Vojta's kinesiologic diagnosis method may be useful in early diagnosis of CP, and that it may allow early start of habilitation program. As for Vojta therapy, though it is considered as a cheap and easy method applicable by the mother at home, its long term outcomes are unknown.