ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

SEREBRAL PALSİLİ 314 OLGUNUN ETİYOLOJİK, DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE BU ÖZELLİKLERİN REHABİLİTASYON SONUÇLARINA ETKİSİ
ETIOLOGIC, DEMOGRAPHIC AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF 314 PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY AND THE EFFECT OF THOSE CHARACTERISTICS ON THE OUTCOMES OF REHABILITATION
Makale Dili: TR - Medline No: 66213
ÖZET
Serebral palsi (SP), çocukluk çağı hastalıkları içinde özürlülüğe neden olan en önemli bozukluklardan birisidir. Bu çalışmada; hastanemizde rehabilite edilen 314 SP'li olgunun etiyolojik, demografik ve klinik özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklerin hem birbirleri ile hem de rehabilitasyon sonuçları ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Ankara Rehabilitasyon Merkezi Çocuk Servisinde 1995-1997 tarihleri arasında SP tanısı ile rehabilite edilen 314 olgunun dosya bilgileri retrospektif olarak incelendi. Dosya bilgilerinden her hastanın öyküye ait verileri, sistemik, lokomotor ve nörolojik muayene bulgularının yanı sıra, hastahaneye her yatış ve çıkıştaki motor gelişim basamakları, ambulasyon düzeyleri ve kullandıkları ortezler kayıt edildi.

Çalışmaya dahil edilen 126'sı (% 40.1) kız, 188'i (50.9) erkek 314 hastanın ilk kabuldeki yaş ortalaması 4.9±2.1 yıl, hastahanede kalış süreleri 80.8±60.9 gündü. Etiyolojik faktörler değerlendirildiğinde 187 olguda (%59.6 ) risk faktörlerinin en sık perinatal döneme ait olduğu saptandı. SP tiplendirmesinde %86 ile spastik tip en yüksek orana sahipti. Olguların %3.2'sinde kalça eklem dislokasyonu, %34.4'ünde şaşılık, %39.8'inde konvülsiyon ve %33.8'inde belirgin mental retardasyon vardı. SP tipleri ,her bir motor gelişim basamağına ulaşma yaşları açısından karşılaştırıldığında; spastik-tetraplejik ve mikst-primer olarak spastik tiplerde diğer gruplara oranla hemen hemen her basamakta anlamlı düzeyde gecikme saptandı. Tüm hastalarda yürüme yaşı 5.3±1.9 yıl olarak tespit edildi. Yürüme yaşında; mental düzeyin, konvülsiyon varlığının, anne eğtim düzeyinin ve SP tipinin istatistiksel olarak belirleyici olduğu saptandı (p<0.005).

Sonuç olarak; ülkemizde, etiyolojik faktörlerin azaltılabilmesı için; eğitim düzeyi yükseltilmeli, ana-çocuk sağlığı daha iyi anlaşılmalıdır. Ayrıca, disabilitesi olan çocukların rehabilitasyonu için çocuk rehabilitasyonuna yönelik merkezlerin yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesinin gerektiği sonucuna varıldı.

ABSTRACT
Cerebral palsy (CP) is one of the most important causes of disability among the disorders of childhood. The aim of this study was to determine the etiologic, demographic and clinical characteristics of 314 patients with CP rehabilitated in our hospital and to evaluate the interrelation of those parameters and also the relation of those parameters with the outcomes of rehabilitation. Thus, the records of 314 patients with CP rehabilitated in the pediatric unit of Ankara Rehabilitation Center between 1995 and 1997 were investigated retrospectively. Accordingly, the data of history, the findings of systemic and neurologic examinations, the level of functional motor status before and after the rehabilitation courses, the level of ambulation and the orthosis used by each patient were recorded. Of 314 patients included in the study, 126 (40.1%) were girls and 188 (50.9%) were boys. Their mean age at initial admission was 4.9±2.1 yr, and the mean duration of hospitalization was 80.8±60.9 days. When etiologic factors were evaluated, risk factors were detected to belong most frequently to perinatal period in 187 cases (59.6%). Spastic type was of highest prevalence (86%). Hip dislocation was present in 3.2%, strabismus in 34.4%, convulsion in 39.8%, and mental retardation in 33.8% of the patients. The ages of attainment to each motor development step were compared between types of CP and significant delay in almost all steps in spastic types including spastic quadriplegia and primary mixed was detected. Age of walking in all cases was 5.3±1.9 yr. Mental level, the presence of convulsion, maternal education level and type of CP were found to be the significant predictors in the age of walking (p<0.005).

In conclusion, in order to decrease the etiologic factors in our country, the educational level of parents should be raised and the importance of mother and child health should be understood better. In addition, rehabilitation centers for disabled children should be increased in number and made more functional to get more favorable outcomes of rehabilitation.