ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU
BONE MINERAL DENSITY IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
Makale Dili: TR - Medline No: 66232
ÖZET
Serebral palsi (SP) çocukluk çağının en sık görülen özürlülük nedenlerinden biridir. Meydana gelen motor fonksiyon, tonus, denge ve postür bozukluğu vücudun kemik mineral yoğunluğunu (KMY) olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çalışmada (17'si kız, 37'si erkek) 54 SP'li hasta ve (5'i kız, 14'ü erkek) 22 sağlıklı kontrol çocuk incelenerek KMY ve bununla ilişkili olabilecek faktörler araştırıldı. SP'li çocukların yaş ortalaması 7.4±1.9, kontrol grubunun yaş ortalaması 7.3±2.3 olup, her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. SP'li çocukların %52'si spastik diplejik tipte idi. SP'li çocuklarda daha kısa süre anne sütü ile beslenme ve daha fazla günlük kalsiyum alımı, daha yüksek serum fosfor ve daha düşük serum ALP düzeyi, daha yüksek spot idrar Ca/Kreatinin oranı gözlendi (p<0.01). KMY'nin SP'li çocuklarda kontrollere göre anlamlı olarak düşük olduğu bulundu (p<0.001). SP olgularında gözlenen düşük KMY değerlerinin, fonksiyonel aktivite düzeyi, ilaç kullanımı, vücut kütle indeksi ve kemik yaşı ile ilişkili olduğu görüldü.
ABSTRACT
Cerebral palsy (CP) is one of the most common causes of disability in children. Disorders of motor function and muscle tone, postural instability and postural abnormalities can alter bone mineral density (BMD). In this study BMD values and possibly related factors were investigated in 54 children with CP (17 female, 37 male) and in 22 healthy children (5 female, 14 male). The mean age was 7.4±1.9 years for children with CP and 7.3±2.3 years for control subjects and there was no significant difference between groups. Fifty-two percent of the CP patients had spastic diplegia. Shorter duration of breast feeding, higher daily calcium intake, higher serum phosphorus and lower serum ALP levels, higher Ca/Creatinin ratios in spot urine were observed in children with CP (p<0.01). BMD values were significantly lower in CP patients when compared with normal children (p<0.001). The decrease in BMD observed in children with CP was associated with functional activity level, use of medication, body mass index and bone age.