ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

SERVİKAL SPONDİLOZ'LU OLGULARDA MANYETİK ALAN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖN ÇALIŞMA
EVALUATING THE EFFICACY OF MAGNETIC FIELD TREATMENT IN PATIENTS WITH CERVICAL SPONDYLOSIS: PRELIMINARY STUDY
Makale Dili: TR - Medline No: 32724
ÖZET
Çalışmanın amacı: Manyetik alan tedavi uygulamalarının servikal spondilozlu hastalar üzerinde etkilerini araştırmak.

Hastalar ve Yöntem: Boyun ve kol ağrısı şikayetiyle hastanemize başvuran hastalarda klinik ve laboratuvar tetkikleri sonucunda, servikal spondiloz tanısı konulan 24 hasta randomize, prospektif, kontrollü çalışmaya dahil edildi. Hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı.Birinci gruba 10 seans konservatif tedavi (Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar ve izometrik egzersizler), 2. gruba ise konservatif tedaviye ek olarak magnetoterapi (NSAID, izometrik egzersizler ve magnetoterapi) uygulandı.

Sonuç: Her iki tedavi grubunda istatistiksel olarak anlamlı iyileşme bulundu (p<0,05). Ancak magnetoterapi grubunda konservatif tedavi grubuna göre anlamlı fark saptanamadı (p>0,05).

ABSTRACT
Aim of study: To investigate the effects of magnetic field therapy in patients with cervical spondylosis.

Patients and method: Total of 24 patients with cervical spondylosis were selected from patients admitted to our outpatient clinic with arm and neck pain. These patients were randomly divided into two groups. All patient were treated with NSAID and neck isometric exercises. Patients in one group have additionally received magnetic field therapy to neck for 10 consecutive days.

Results: When response of all 24 patients to treatment were evaluated, there was a significant improvement at the end of treatment period (p<0,05).But comparison of results of two groups showed no statistically significant difference between two groups (p>0,05).