ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Sinir Kökü Kompresyonu Olan Lomber Diskopatili Hastalarda Paravertebral Kasların Yağ Dejenerasyonlarının MRG ile Değerlendirilmesi
MRI Evaluation of Fatty Degeneration of Paravertebral Muscles in the Patients with Lumbar Disc Herniation with Nerve Root Compression
Received Date : 06 Jan 2014
Accepted Date : 01 Apr 2014
Makale Dili: TR
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada lomber diskopatiye bağlı sinir kökü basısı olan kronik bel ağrılı hastalarla diskopati olmaksızın kronik bel ağrısı gelişen hastaların magnetik rezonans görüntüleme (MRG) ile paravertebral kas özelliklerinin karşılaştırılması amaçlandı.

Yöntemler: Hastalar diskopati olan (grup 1) ve olmayan (grup 2) kronik bel ağrısı olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların sağ ve sol multifidus (MF), paraspinal, quadratus lumborum (QL), psoas (PS) kaslarının kesit alanları ve yağ dejenerasyonları L4 inferior end plate düzeyinde aksiyal MRG kesitlerinde değerlendirildi.

Bulgular: Sağ ve sol MF, paraspinal, PS ve sol QL kas kesit alanlarında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Bununla birlikte sağ QL kası kesit alanı diskopati grubunda anlamlı olarak daha küçüktü (p<0.01). Gruplar arası karşılaştırmada grup 1?de sağ ve sol MF, paraspinal, QL yağlanma dereceleri grup 2?ye göre anlamlı olarak fazla bulundu (p=0.04, p=0.04, p=0.02, p=0.02, p=0.03, p=0.03, sırasıyla).

Sonuçlar: Sinir kökü basısı olan veya olmayan kronik bel ağrılı hastalarda paravertebral kas kesit alanları benzerdir. Bununla birlikte lomber diskopatili hastalarda görülen yağlı dejenerasyonun sinir kökü kompresyonu gibi denervasyon bulgularına yol açan durumlarla ilişkisi olduğu düşünülebilir.

ABSTRACT
Objective: In this study, it was aimed to compare paravertebral muscle features of the patients with chronic low back pain with nerve root compression due to lumbar discopathy and the patients with chronic low back pain without discopathy via magnetic resonance imaging (MRI).

Methods: Patients were divided into two groups as discopathy (group 1) and low back pain without discopathy (group 2). Cross-sectional area and fatty degeneration of the patients? right and left multifidus (MF), paraspinal, quadratus lumborum (QL), psoas (PS) muscles were evaluated at the level of L4 inferior end plate on axial MRI images.

Results: Right and left MF, paraspinal, PS and left QL muscle cross-sectional area did not differ significantly between the groups (p>0.05). However cross-sectional area of right QL muscle was significantly smaller in discopathy group (p<0.01). In comparison between groups, right and left MF, paraspinal, QL fatty degeneration degrees were found significantly increased in group 1 compared with group 2 (p=0.04, p=0.04, p=0.02, p=0.02, p=0.03, p=0.03, respectively).

Conclusion: The cross-sectional areas of the paravertebral muscles are similar in the patients with chronic low back pain with or without nerve root compression. However, fatty degeneration seen in patients with lumbar discopathy can be considered to be associated with conditions leading to denervation findings as nerve root compression.