ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Spina Bifidalı Çocuklarda Bakıcı Yüküne ve Çocuğun Fonksiyonel Düzeyine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
Investigation of Factors Affecting Caregiver Burden and Functional Level of Children with Spina Bifida
Received Date : 15 Jan 2021
Accepted Date : 24 Mar 2021
Available Online : 05 Apr 2021
Doi: 10.31609/jpmrs.2021-81341 - Makale Dili: TR
J PMR Sci. 2021;24(3):244-50
ÖZET
Amaç: Mevcut çalışma, spina bifidalı (SB) çocuklarda lezyon seviyesinin, ambulasyon düzeyinin, ortopedik ve nörojenik mesane-bağırsak gibi komplikasyonların bakıcı yüküne ve hastaların fonksiyonel durumlarına etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Gereç ve Yöntemler: Hastaların yaşı, cinsiyeti, doğum haftası, doğum şekli, birincil bakım veren yakını ve birincil bakım veren kişinin eğitim durumu, kullandıkları ortezleri ve ambulasyon yardımcıları sorgulandı. Hastalar ambulasyon ve lezyon seviyesine göre gruplandırıldı. Hastaların eşlik eden ortopedik komplikasyonlar açısından klinik muayeneleri ve radyolojik incelemeleri yapıldı. Bakıcı yükü Zarit Bakıcı Yükü Anketi (ZBYA) ile çocukların fonksiyonel düzeyi Pediatrik Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (PFBÖ) ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 24 SB tanılı hasta ve 24 hasta yakını dahil edildi. Non-ambule hastalarda, ambule hastalara göre ZBYA sonuçları anlamlı olarak daha yüksek ve PFBÖmotor, PFBÖ-total skorları anlamlı olarak daha düşük tespit edildi (p<0.05). Lezyon seviyesi torakal-üst lomber olan hastalarda, lezyon seviyesi alt lomber- sakral olan hastalara göre bakıcı yükleri anlamlı olarak daha yüksek ve PFBÖ-motor, PFBÖ-total skorları anlamlı olarak daha düşük tespit edildi (p<0.05). Hastaların yaşı ile ZBYA, PFBÖkognitif ve PBFÖ total sonuçları arasında istatiksel olarak anlamlı korelasyon bulundu (p<0.05). ZBYA ile PFBÖ-motor, PFBÖ-kognitif, PFBÖ-total skorları arasında negatif yönde kuvvetli bir korelasyon bulundu (p<0.05). Hastaların yaşı ile ZBYA, PFBÖ-kognitif ve PBFÖ total sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulundu (p<0,05). ZBYA ile PFBÖ-motor, PFBÖ-kognitif, PFBÖ-total skorları arasında negatif yönde kuvvetli bir korelasyon bulundu (p<0,05). Sonuç: SB’li hastaların fonksiyonel seviyesi, bakıcı yüküne etkili bir faktördür. Hastaların fonksiyonel seviyesi arttıkça bakıcı yükü azalmaktadır. Etkili rehabilitasyon ve takip programları ile SB’li çocukların fonksiyonel seviyesini artırıp, bakıcı yükünü azaltabiliriz.
ABSTRACT
Objective: The present study aimed to investigate the effects of lesion level, ambulation level, orthopedic complications and neurogenic bladder-bowel on caregiver burden and functional status in children with spina bifida (SB). Material and Methods: The children’ age, gender, gestational week, delivery type, the primary caregivers, and education status of the primary caregiver, the orthoses, and the walking aids were questioned. The patients were divided into two groups according to the ambulation level, as well as the lesion level. Clinical and radiological examinations of the patients were performed in terms of accompanying orthopedic complications. Caregiver burden was evaluated with Zarit Burden Caregiver Scale (ZBCS), and functionallity level of children was examined with Pediatric Functional Independent Measure (PFIM). Results: Twentyfour children and 24 caregivers were included in this study. The scores of ZBCS, PFIM- motor, and PFIM-total were significantly poor in the non-ambulatory children with SB than ambulatory children with SB (p<0.05). The caregiver burden was significantly higher and the scores of PFIM-motor and PFIM-total were significantly lower in patients whose lesion levels in thoracic or upper lumbar vertebras compare to patients with lower lumbar or sacral lesion levels (p<0.05). A correlation was demonstrated between the age of the patients and ZBCS, PFIM-motor, PFIM-total (p<0.05). A strong negative correlation was found between the ZBYA results and the PFBÖ-motor, PFBÖ-cognitive, and PFBÖ-total scores (p<0.05). A correlation was demonstrated between the age of the patients and ZBCS, PFIM-motor, PFIM-total (p<0.05). A strong negative correlation was found between the ZBYA results and the PFBÖ-motor, PFBÖ-cognitive, and PFBÖ-total scores (p<0.05). Conclusion: The functional level of children with SB is an effective factor on the burden of the caregiver, which is at the base of rehabilitation programs. We can increase the functional level of children with SB and reduce caregiver burden with effective rehabilitation and follow-up programs.
REFERENCES
 1. Rethlefsen SA, Bent MA, Mueske NM, et al. Relationships among classifications of impairment and measures of ambulatory function for children with spina bifida. Disabil Rehabil. 2020:1-5. Epub ahead of print. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. Schoenmakers MA, Uiterwaal CS, Gulmans VA, et al. Determinants of functional independence and quality of life in children with spina bifida. Clin Rehabil. 2005;19(6):677-85. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Özaras N Spina bifida tedavi ve rehabilitasyon [Spina bifida and rehabilitation]. Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi. 2010;61(1);65-9. [Crossref] 
 4. Saygı EK, Özsoy T, Başkaya Ş ve ark. Spina bifidalı çocuklarda lezyon seviyesine göre oturma becerisi ve üst ekstremite fonksiyonlarının incelenmesi [Assessment of sitting abilities and upper extremity functions according to lesion level in children with spina bifida]. Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi. 2016;62:303-07. [Crossref] 
 5. Keniş-Coşkun Ö, Atabay CE, Şekeroğlu A, et al. The relationship between caregiver burden and resilience and quality of life in a Turkish pediatric rehabilitation Facility. J Pediatr Nurs. 2020;52:e108-e113. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Önder M, Karabulut A. Determining the needs of mothers with at least three intellectual disabled children. European Journal of Special Education Research. 2017;2(6):203-34. [Link] 
 7. Cavalari KN, Hamamoto Filho PT, et al. Functional Independence of Children With Myelomeningocele: Is It Associated With the Informal Caregivers' Burden? J Pediatr Nurs. 2017;36:232-35 [Crossref] 
 8. Bisaro DL, Bidonde J, Kane KJ, et al. Past and current use of walking measures for children with spina bifida: a systematic review. Arch Phys Med Rehabil. 2015;96:1533-43. [Crossref] 
 9. Surgeons AAoO. Joint motion: method of measuring and recording. Churchill Livingstone. 1965
 10. İnci FH. Bakım verme yükü ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirliği. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2006.
 11. Aybay C, Erkin G, Elhan AH, et al. ADL assessment of nondisabled Turkish children with the WeeFIM instrument. Am J Phys Med Rehabil. 2007;86:176-82 [Crossref] 
 12. Danielsson AJ, Bartonek A, Levey E, et al. Associations between orthopaedic findings, ambulation and health-related quality of life in children with myelomeningocele. J Child Orthop. 2008;2(1):45-54. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Gotoh M, Matsukawa Y, Yoshikawa Y, et al. Impact of urinary incontinence on the psychological burden of family caregivers. Neurourol Urodyn. 2009;28(6):492-6. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Frimberger D, Cheng E, Kropp BP. The current management of the neurogenic bladder in children with spina bifida. Pediatr Clin North Am. 2012;59(4):757-67. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Protzenko T, Bellas A, Pousa MS, et al. Reviewing the prognostic factors in myelomeningocele. Neurosurg Focus. 2019; 47(4):E2. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Pollenus J, Lagae L, Aertsen M, et al. The impact of cerebral anomalies on cognitive outcome in patients with spina bifida: A systematic review. Eur J Paediatr Neurol. 2020;28:16-28. [Crossref]  [PubMed]